Tillbaka
Fulltext: Mark- och miljödomstol, 2010-M 1393
Skriv ut

Mark- och miljödomstol, 2010-M 1393

NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr M 1393-10 Miljödomstolen 2010-10-27 Nacka Strand KLAGANDE 1. Thomas M Hamblin Kvarnhagsgatan 85 165 54 Hässelby 2. Lokala Hyresgästföreningen Kvarnhagen c/o Thomas M Hamblin Kvarnhagsgatan 85 165 54 Hässelby MOTPART Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun Box 8136 104 20 Stockholm ÖVRIG PART Stockholms kommun 105 35 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens i Stockholms län beslut den 15 februari 2010 i ärende nr 505-09-81473, se domsbilaga 1 SAKEN Störningar från bollplan DOMSLUT Miljödomstolen avslår överklagandena. BAKGRUND Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockolms kommun (nämnden) beslutade den 14 juni 2007 att lämna klagomål från Thomas M Hamblin, rörande buller och andra störningar i anslutning till Hässelängens bollplan, utan ytterligare åtgärd. Thomas Hamblin överklagade nämndens beslut till Länsstyrelsen i Stockholms län (länsstyrelsen) som biföll överklagandet den 24 juni 2008 med motiveringen att ytterligare utredning behövdes. Nämnden beslutade, efter ytterligare utredningar, att den 16 oktober 2009 att lämna Thomas M Hamblins klagomål utan åtgärd. Thomas M Hamblin överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen som den 15 februari 2010 avslog överklagandet med i huvudsak följande motivering. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (miljöförvaltningen) har utfört mätningar och gjort utredningar beträffande hur frekvent och omfattande bullerstörningarna från bollplanen är. Länsstyrelsen konstaterar att ljudnivåerna vid mätningstillfällena inte översteg Socialstyrelsens riktvärden för buller inomhus och att ljudnivåerna utomhus överskred Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller med endast 2 dBA. Bullerutredningen har visat att en bullerreducerande åtgärd i form av ett 14 meter högt plank skulle ge en märkbar förbättring för de boende på markplan men skulle i praktiken vara nästan omöjligt att uppföra och med en kostnad av 250 000 kr. Ett stängsel runt bollplanen skulle uppgå till samma kostnad men det skulle inte få någon inverkan på ljudnivån för den tillåtna verksamheten. Kostnaden för att flytta bollplanen skulle uppgå till fem miljoner kr och att bygga en inomhushall skulle uppgå till 70 miljoner kr. Länsstyrelsen ansåg att nämnden har gjort en fullständig utredning av störningarna och också en utredning av de skyddsåtgärder som skulle vara möjliga för att minimera eller undanröja störningarna. Länsstyrelsen fann, liksom nämnden, att idrottsförvaltningen har vidtagit de skyddsåtgärder som rimligen kan krävas och att det inte finns några övriga åtgärder att vidta till en rimlig kostnad och som är tekniskt möjliga att genomföra för att begränsa störningen. Länsstyrelsen fann att nämnden hade haft fog för beslutet att lämna klagomålet utan åtgärd. Thomas M Hamblin och Lokala Hyresgästföreningen Kvarnhagen har överklagat länsstyrelsens beslut till miljödomstolen. YRKANDEN M.M. THOMAS HAMBLIN OCH LOKALA HYRESGÄSTFÖRENINGEN KVARNHAGEN (klagandena) har, som deras talan får förstås yrkat att länsstyrelsens beslut ska upphävas och ärendet återförvisas till nämnden för vidare handläggning. Till stöd för sin talan har klagandena anfört i huvudsak följande. De anser att länsstyrelsens beslut inte grundar sig på fakta, såsom den riktiga ljudnivån från fotbollsspelarna. De har sänt in skivor med ljud och bild och man har på länsstyrelsen endast tagit del av en del av alla dessa skivor vilket gör att man inte får en riktig bild av detta ljud som skapar ohälsa och stort psykiskt lidande. Länsstyrelsen tonar ned ljudnivåns konsekvenser fast de överskrider rimlig nivå. Ljudnivån är mycket större än vad man fick fram i den ljudmätning som utfördes den 3 september 2008 och den 4 oktober 2008. Idrottsförvaltningen uppmanade idrottarna och deras supportrar i Västerortstidningen att dämpa sig. Den ljudmätning som utfördes den 3 september 2008 gjordes vid en plan med elva föräldrar. Det har aldrig varit så tyst någonsin under en match, träning eller cup. Man gjorde även inomhusmätning hos hyresgäst vid samma tillfälle och den överensstämmer inte med verkligheten. Vid mätningen den 3 september 2008 fanns två representanter från den lokala hyresgästföreningen Kvarnhagen, Thomas M Hamblin och Marie Meike samt Igor Videla från hyresgästföreningen i Globen på plats. Ingen inom hyresgästföreningen fick information om att mätning skulle ske vare sig den 3 september eller den 4 oktober 2008. Informationen fick vi genom hyresgästen vars lägenhet utreddes då han sitter i styrelsen. Man skriver från länsstyrelsen att vid bullermätningen den 4 oktober 2008 överskreds riktvärdena inomhus. Vi vill poängtera att mätningen inomhus gjordes inte den 4 oktober utan den 3 september med endast elva föräldrar närvarande vid bollplanen. Man skriver även att uppmätta nivåer utomhus under matcherna var 48-52 dB A ekvivalent vilket inte stämmer utan den ekvivalenta ljudnivån var mellan 47-60 dBA vid den ena mätningspunkten samt 44-59 dBA på den andra. Man får då även se till att ljudnivån då inget spel förekommer, sällsynt fenomen men ändock, ligger på lägre nivåer och det blir en ökning med 25-27 dBA vilket blir enormt störande. Den maximala nivån, den som hörs mest, låg på 55-74 dBA samt 52-69 dBA. Man skriver även att miljöförvaltningens bullermätning som visade 50 dBA, den 14 september 2009, överensstämmer med ACAD:s bullermätning den 4 oktober 2008. Vilket inte stämmer med de siffror som finns i ACAD:s rapport. Att det är en kostnad att flytta bollplanen förstår alla men det är även en kostnad för alla hyresgäster som mår dåligt i denna miljö. Det är en kostnad som enskilda människor får ta men i slutändan kan det bli en samhällskostnad då människor blir sjuka. Även för dessa människor blir kostnaden stor när de ska flytta för att ingen vill lyssna, ta hänsyn, respektera dem och visa att även de är likvärdiga samhällsmedborgare. Det är inte några enstaka individer som man kan köra över, trampa på och säga till att deras välmående är inte vårt bekymmer. Att visa respekt och hänsyn är något vi alla bör göra. Klagandena ifrågasätter om de inte, som medborgare, kan kräva att hänsyn och respekt ska ges till hyresgäster som betalar sin hyra och som inte ens kan vistats på sin balkong, uteplats eller ibland inte ens inne. De betalar skatt och sköter sig likväl som alla andra. De undrar om de måste acceptera gap och skrik varje dag, varje kväll, varje natt och helg för att några andra ska må bra. I idrottsförvaltningens PM, från den 15 december 2008, kan man läsa att idrottsförvaltningen ska planera så att det inte bedrivs verksamhet på samma plan varje helg under sommarperioden. De som bor här undrar om det är en miss i kalendern för här spelas det varje helg. Idrottsförvaltningen skulle även försöka styra sommarverksamheten till bollplaner som ligger mer avskilt. De undrar om detta betyder att deras bollplan inte ligger avskilt. Turneringar ska planeras så att en tyst halvdag eller kväll finns. Detta kan inte gälla här för då är det träning eller allmänheten eller förberedelser för cuper. Man skulle även skylta bollplanen med öppningstider och information om att det är störande för hyresgäster som bor i området. De har inte sett en skylt vid bollplanen, på bollplanen eller någon annanstans. Bollplanen har inget stängsel och berusade ungdomar kommer inte att bry sig om en skylt klockan 02.30. Reglage för belysningen skulle ordnas och vintertid släcks lamporna men sommartid behövs inga lampor för att spela och vår och höst kör spelarna fram sina bilar och slänger på helljuset och radion. Idrottsförvaltningens generella ståndpunkt är att klagomål på idrottsplatser är en ordningsfråga och därmed en polissak. Idrottsförvaltningen tar inte sitt ansvar fast man är den som utövar och utlånar kommunens idrottsanläggningar som har betalats med skattepengar. Föreningen har hyresgäster som mår fruktansvärt dåligt av att inte få bo i lugn och ro i sin lägenhet. En del har blivit sjuka, en del mycket sämre i sina sjukdomar. Vissa mår väldigt psykiskt dåligt och de möter flera som är ledsna och besvikna på att ingen hörsammar dem. Det finns människor som arbetar hela veckan och vill vila och koppla av. Det har visats att långvariga höga bullernivåer (>75 dBA) kan ge förhöjt blodtryck och ökade nivåer av stresshormoner. Forskningen har på senare tid uppmärksammat hälsokonsekvenser av lågintensivt (<75 dBA) men långvarigt buller. Man har beskrivit ökad risk för utveckling av högt blodtryck och därmed hjärtkärlsjukdomar. Det har i dessa fall mest rört sig om trafikbuller, flygbuller och dylikt. Det är mer oklart om liknande hälsoproblem även uppstår av t.ex. långvarigt kontorsbuller. Klagandena har i målet ingivit DVD-skivor med ljud- och bildinspelningar från bollplanen. Om man lyssnar på skivorna får man en bild av hur deras verklighet ser ut och de hänvisar till inspelningarna och anser att om det ska bli en rättvis bedömning måste skivorna lyssnas på i sin helhet inte en snutt här och där. NÄMNDEN som bestritt ändring av länsstyrelsens beslut har i yttrande framfört i huvudsak följande. Nämnden menar att de bullermätningar som utfördes på Hässelängens bollplan den 3 september och den 4 oktober 2010, tillsammans med de bullermätningar som miljöförvaltningen utförde den 14 september 2009 ger en fingervisning och referens till vilka ljudnivåer som kan alstras på Hässelängens bollplan. Bullermätningar på Skarpnäcks idrottsplats och Hammarbyhöjdens idrottsplats visar på jämförbara ljudnivåer vid respektive bostadsfasad. Nämnden vill också understryka att den är medveten om att ljudnivåerna i vissa fall kan vara högre än de som var under bullermätningarna den 3 september och den 4 oktober 2008 samt den 14 september 2009. Detta har också beaktats i den samlade bedömningen. Angående de omtvistade ljudnivåerna i ACAD:s rapport så kan nämnden konstatera att "Totala ljudnivån under match", intill husfasaden på Kvarnhagsvägen, uppgick till 47,48, 50 respektive 52 dBA ekvivalent vid samtliga mättillfällen. Dessa uppmätta ljudnivåer stämmer alltså väl överens med miljöförvaltningens uppmätta ljudnivåer på 50 dBA ekvivalent den 14 september 2009. Några riktvärden för maximala ljudnivåer fram till kl. 22.00 utomhus finns inte. Klagandena anser vidare att de rimliga åtgärder som idrottsförvaltningen skulle vidta, inte har vidtagits. Bland annat skulle cupspel inte spelas varje helg, strålkastarbelysningen skulle släckas klockan 22.00 samt skylta upp runt bollplanen med en uppmaning om att visa hänsyn till de boende. Dessa åtgärder, menar klaganden, har antingen inte vidtagits eller saknar avsedd effekt. Idrottsförvaltningen uppger att det införts extra begränsningar på Hässelängens bollplan, där de bokningsbara tiderna avslutas kl. 21.00 onsdagar och fredagar samt på söndagar endast till kl. 20.00. Alla söndagsmatcher är flyttade till Maltesholms bollplan. Fyra helgtävlingar kommer dock att hållas på Hässelängens plan under denna säsong. Dessa turneringar omfattar, enligt idrottsförvaltningen, hela det "geografiska området". Idrottsförvaltningen uppger att i huvudsak nyttjas bollplanen av Hässelby SK och IF Brommapojkarna. Brommapojkarna har i sina kontakter med ledare, spelare och föräldrar understrukit hur viktigt det är att uppföra sig bra som representant för föreningen. Sammanfattningsvis anser nämnden att bullerstörningarna från Hässelängens bollplan är tillräckligt utredda. Alla rimliga försiktighetsmått är vidtagna av idrottsförvaltningen. Frågan om spontanidrotten som sker efter sista bokningsbara tiden, urinering runt bollplanen, felparkerade bilar samt andra tidvisa överdrifter i ordningshänseende, anser nämnden, liksom länsstyrelsen, främst är ordningsfrågor för polisen. Nämnden vill också poängtera att den ekonomiska satsningen på ungdomar och idrott i form av konstgräsplaner i Stockholm har en positiv inverkan på folkhälsan. Ungdomar och idrottsklubbar ges möjlighet att hitta meningsfulla aktiviteter i närområdena istället för att vistas inne i city eller ägna sig åt mindre meningsfulla aktiviteter. Nämnden anser inte att klaganden har inkommit med några nya uppgifter som skulle vara grund för att ändra länsstyrelsens beslut från den 15 februari 2010. DOMSKÄL Tillämpliga bestämmelser framgår av det överklagade beslutet. Miljödomstolen gör dock följande tillägg. Enligt 9 kap. 1 § första stycket tredje punkten miljöbalken är användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenheter för omgivningen genom bland annat buller att anse som miljöfarlig verksamhet. I 9 kap. 9 § första stycket miljöbalken anges att bl.a. bostäder ska brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur. I andra stycket anges att ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. I 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anges bl.a. att i syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa ska en bostad särskilt ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar. När det gäller frågan om visst buller utgör risk för olägenhet för människors hälsa har genom praxis Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2005:6) om buller inomhus kommit att utgöra grund för bedömningen. Riktvärdena är avsedda att tillämpas i bostadsrum i bostäder. Av råden framgår att såsom riktvärden för att bedöma om olägenhet för människors hälsa föreligger så gäller 45 dB såvitt avser maximalt buller och 30 dB vad avser ekvivalent, under viss tid pågående, buller. Det finns även riktvärden för lågfrekvent buller. Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller (Råd och riktlinjer 1978:5) har genom praxis kommit att utgöra grund för bedömningen av om buller utomhus kan anses utgöra risk för olägenhet för människors hälsa. Miljödomstolen, som tagit del av de av klagandena inskickade ljud- och bildinspelningarna, gör följande bedömning. Kraftiga och återkommande störningar från lek och idrott kan påverka människors psykiska välbefinnande. Eftersom detta definitionsmässigt utgör en olägenhet för människors hälsa och är att hänföra till miljöfarlig verksamhet, gäller enligt 2 kap. 3 § miljöbalken att den som bedriver en sådan verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa. De ovan nämnda kraven gäller enligt 2 kap. 7 § miljöbalken i den utsträckning det inte kan anses oskäligt att uppfylla dem. Här vägs miljönyttan med åtgärderna mot kostnaderna för desamma. Av handlingarna i målet framgår att vid de ljudmätningar som utförts har Socialstyrelsens riktvärden för buller inomhus inte överskridits. Uppmätta värden för buller utomhus vid husfasad på Kvarnhagsgatan, 50 meter norr om bollplanen, har delvis överskridit Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller vid nyetablering av industri vilket, enligt miljödomstolen, indikerar att risk för olägenhet för människors hälsa föreligger. Miljödomstolen anser dock, liksom underinstanserna, att idrottsförvaltningen har vidtagit de skyddsåtgärder som rimligen kan krävas och att det inte finns några övriga åtgärder att vidta till en rimlig kostnad och som är tekniskt möjliga att genomföra för att begränsa störningen. Med hänsyn till ovanstående anser miljödomstolen att nämnden har haft fog för dess beslut att lämna klagomålet utan åtgärd och finner att överklagandet ska avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427) Överklagande, ställt till Svea hovrätt, Miljööverdomstolen ska ha inkommit till Nacka tingsrätt, miljödomstolen senast den 17 november 2010. Prövningstillstånd krävs. Anders Enroth Jan-Olof Arvidsson I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Anders Enroth, ordförande, och miljörådet Jan-Olof Arvidsson. Föredragande har varit beredningsjuristen Katrin Strömberg. - - - LÄNSSTYRELSEN BESLUT Beteckning I STOCKHOLMS LÄN 2010-02-15 505-09-81473 Enheten för överklaganden 2 Johanna Alterman Thomas Hamblin Kvarnhagsgatan 85,nb 165 54 Hässelby Överklagande av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms beslut att lämna klagomål utan ytterligare åtgärd BESLUT Länsstyrelsen avslår överklagandet BAKGRUND Thomas Hamblin inkom den 7 mars 2007 med klagomål rörande buller och andra störningar i anslutning till Hässelängens bollplan till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun. Störningarna består främst av skrik och rop från spelare och tränare/föräldrar, att folk utför sina behov i området runt bollplanen samt att bilar parkerar på gräsmattor och handikappsparkeringar. Ett flertal andra boende i området uppges vara bullerstörda på liknande sätt. Avståndet från bollplanen till intilliggande bostadsfastigheter är 30-50 m. Hässelängens bollplan anlades 2004 och förseddes med konstgräs och strålkastarbelysning. Bollplanen är öppen d.v.s. har endast stängsel på kortsidorna och är därmed tillgänglig dygnet runt. Det är en 7-mannaplan, mot det normala 11-mannaplan och kostnaderna för anläggningen uppgick till ca fem miljoner kr. När skolverksamheten är igång nyttjas bollplanen relativt regelbundet av elever i form av fotboll m.m. från ca kl.09.00 till ca kl. 16.00. Därefter är det den organiserade idrottsverksamheten som nyttjar bollplanen med bokade tider fram till kl.22.00 på kvällen. Därefter släcks belysningen. Den 14 juni 2007 lämnade Miljö- och hälsoskyddsnämnden klagomålet utan ytterligare åtgärd med motiveringen att det främst rör sig om bullerstörning på uteplats och balkonger samt att det uppförts en Bajamaja intill bollplanen. Störningarna bedömdes inte vara av den omfattningen att det utgjorde en olägenhet för människors hälsa. Thomas Hamblin överklagade nämndens beslut till Länsstyrelsen. Den 16 juli 2007 inspekterade förvaltningen bollplanen. Vid besöket noterades att en Bajamaja fanns på plats. Det pågick inte bollspel under besöket men nämnden bedömde ändå att bollspel på planen inte kunde anses utgöra någon olägenhet för människors hälsa. Länsstyrelsen biföll överklagandet den 24 juni 2008 med motiveringen att det inte i någon utredning framgick hur frekventa och omfattande ljudstörningarna är under de månader bollplanen nyttjas av skolbarn och annan organiserad idrottsverksamhet under kvällar och helger. Ytterligare utredningar behövdes enligt länsstyrelsens. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 16 oktober 2009 att lämna Thomas Hamblins klagomål utan åtgärd. Som motivering till sitt beslut anförde nämnden huvudsakligen följande. Den 26 juli förelade nämnden idrottsnämnden att låta utföra bullermätningar i och utanför bostäderna intill Hässelängens bollplan. Bullermätningen från den 4 oktober 2008 utfördes under tre cupmatcher på Hässelängens bollplan. Mätningen får anses vara representativt för ett normalt brukande av bollplanen. Nämnden är medveten om att det finns tillfällen då aktiviteterna på bollplanen genererar både högre respektive lägre ljudnivåer än vid det aktuella mättillfället Ljudnivåerna inomhus överskred under mättillfället Socialstyrelsens riktvärden för buller inomhus. Uppmätta nivåer låg på 24 dBA ekvivalent och 40 dBA max. Detta får anses som relativt låga bullernivåer inne i en bostad. För bullernivåer utomhus så överskreds Naturvårdsverkets riktvärden något Uppmätta nivåer utomhus dagtid av de tre fotbollsmatcherna var 48-52 dBA ekvivalent Det är ett överskridande av riktvärdet utomhus dagtid med ca 2 dBA vilket får anses som ringa. Under kvällstid och helger så skulle samma ljudnivåer innebära att det ekvivalenta riktvärdet skulle överskridas med 8-12 dBA och det maximala riktvärdet med 13 dBA, även om det är ytterst tveksamt om spontanidrotten skulle generera sådana nivåer den tiden på dygnet Under dag- och kvällstid existerar inga riktvärden för maximala (momentana) ljudnivåer utomhus. Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller, 1987:5: Utomhusriktvärden för externt industribuller angivna som ekvivalent ljudnivå i dBA. Områdesanvändning Ekvivalent ljudnivå Högsta ljudnivå i dBA i dB A läge 'TAST" Dag Kväll Natt Momentana ljud Kl 07-18 18-22 22-07 ljud nattetid 22-07 samt söndag och helgdag 07-18 Arbetslokaler för 60 55 50 - ej bullrande verksamhet Bostäder och 50 45 40 55 rekreationsytor i bostäders grannskap samt utbildningslokaler och vårdbyggnader De ekvivalenta ljudnivåerna som uppmättes den 4 oktober 2008 överensstämmer också med miljöförvaltningens bullermätning från den 14 september 2009 då en ekvivalent ljudnivå på 50 dBA uppmättes. Bullerutredningen som ACAD International presenterade den 31 mars 2009 med simulerade ljudnivåer visade att ett tre meter högt bullerplan endast måttligt skulle reducera bullret på de nedre våningarna i bostadshusen. De övre våningarna skulle påverkas i mycket liten utsträckning. Kostnaderna för ett sådant plank skulle uppgå till ca 250 000 kr. Ett 14 m högt bullerplank skulle ge en märkbar förbättring av ljudmiljön för de boende på bottenplan men skulle i praktiken vara i princip omöjligt uppföra rent tekniskt. Kostnaden för att omlokalisera bollplanen skulle uppgå till ca fem miljoner kr och för att bygga en inomhushall där bollplanen står nu, skulle kostnaderna uppgå till ca 70 miljoner kr. Kostnaderna för att uppföra stängsel runt hela bollplanen skulle enligt idrottsförvaltningen uppgå till 250 000 kr och skulle ha viss inverkan på spontanidrotten men inte ha någon som helst påverkan på ljudnivåerna från den " bokade" organiserade skol- och idrottsverksamheten. Åtgärden skulle heller inte ge något garanterat skydd mot att utövare ändå skulle ta sig in på planen. Sammantaget anser nämnden att alla skyddsåtgärder för att minimera eller undanröja bullerstörningarna från Hässelängens bollplan nu är fullt utredda. Nämnden bedömer att idrottsförvaltningen har vidtagit de skyddsåtgärder man rimligen kan kräva och att det inte finns några övriga rimliga tekniska åtgärder, eller begränsningar, att ta till för att ytterligare begränsa bullerstörningarna hos klaganden. Ärendet ska därför avslutas. Frågan om ordningsstörningar, såsom felparkerade bilar och urinering vid fastigheten och buskage, bedömer nämnden, i likhet med länsstyrelsen i sitt beslut från den 24 juni 2008, att detta främst är en polisiär fråga och inte en fråga som primärt ska bedömas utifrån miljöbalken. Thomas Hamblin har överklagat beslutet. Till stöd för sitt överklagande har han bl.a. anfört att han undrar vilka åtgärder som Idrottsförvaltningen har genomfört. Ljudnivån är fortfarande för hög, planen nyttjas på kvällar och nätter och stör de omkringboende. Thomas Hamblin har bifogat 49 CD-skivor med ljud och bild inspelat från fotbollsplanen från hösten 2008 fram till vintern 2009. Det Idrottsförvaltningen har gjort genom att t.ex. släcka lamporna tidigare har inte hjälpt eftersom det varit ljust på sommarkvällarna och då det inte varit ljust har man kört fram bilar och på så sätt lyst upp planen. Det är cupmatcher varje helg. När det gäller den allmänna störningen har man hänvisat till polisen. Polisen har inte tid att se till fotbollsplanen utan anser att det är en fråga för Idrottsförvaltningen. Miljöförvaltningen har sju andra fotbollsplaner hos sig för utredning pga samma problem med ljudbuller för de omkringboende. Miljöförvaltningen anser att Idrottsförvaltningen har vidtagit de skyddsåtgärder som man rimligen kan kräva och att det inte finns några övriga rimliga tekniska åtgärder eller begränsningar att ta till för att ytterligare begränsa bullerstörningarna hos klagande. Thomas Hamblin anser att Idrottsförvaltningen inte har gjort tillräckligt för att dämpa ljudet från planen. Fotbollsplanen bör flyttas. MOTIVERING Tillämpliga bestämmelser i ärendet återfinns i Miljöbalken (1998:808), MB. Av 2 kap 3 § MB framgår att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Av 2 kap 7 § MB framgår bl.a. att kraven på hänsyn enligt 2 kap 3 § MB gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Med olägenhet för människors hälsa avses enligt 9 kap 3 § miljöbalken en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Enligt gällande praxis omfattas även sådana störningar som i första hand påverkar välbefinnandet i inte ringa grad t ex buller och lukt. Med störning som påverkar välbefinnandet avses även störningar som inte är av sådan karaktär att de kan visas vara direkt hälsovådliga men som ändå påtagligt inverkar på människors psykiska välbefinnande. Om en olägenhet för människors hälsa uppstått har kommunen som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken möjlighet att meddela de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken skall efterlevas, 26 kap 9 § miljöbalken. Av 26 kap 22 § följer att den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att avhjälpa olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. Länsstyrelsen, som har tagit del av flertalet av de ljudinspelningar som Thomas Hamblin har bifogat sitt överklagande, gör följande bedömning. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har utfört mätningar och gjort utredningar beträffande hur frekvent och omfattande bullerstörningarna från bollplanen är. Länsstyrelsen konstaterar ljudnivåerna vid mätningstillfällena inte översteg Socialstyrelsens riktvärden för buller inomhus och att ljudnivåerna utomhus överskred Naturvårdsverkets riktvärden för externs industribuller med endast 2 dBA. Bullerutredningen har visat att en bullerreducerande åtgärd i form av ett 14 m högt plank skulle ge en märkbar förbättring för de boende på markplan men skulle i praktiken vara nästan omöjligt att uppföra och med en kostnad av 250 000 kr. Ett stängsel runt planen skulle uppgå till samma kostnad men det kulle inte få någon inverkan på ljudnivån för den tillåtna verksamheten. Kostnaden för att flytta planen skulle uppgå till fem miljoner kr och att bygga en inomhushall skulle uppgå till 70 miljoner kr. Länsstyrelsen har förståelse för att ljudet från fotbollsplanen kan vara mycket besvärande. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har gjort en fullständig utredning av störningarna och också en utredning av de skyddsåtgärder som skulle vara möjliga för att minimera eller undanröja störningarna. Länsstyrelsen finner, liksom Miljö- och hälsoskyddsnämnden, att Idrottsförvaltningen har vidtagit de skyddsåtgärder som rimligen kan krävas och att det inte finns några övriga åtgärder att vidta till en rimlig kostnad och som är tekniskt möjliga att genomföra för att begränsa störningen. De övriga störningarna i form av felaktigt parkerade bilar och urinering vid fastigheten är en polisiär ordningsfråga. Med hänsyn till ovanstående finner Länsstyrelsen att nämnden har haft fog för sitt beslut att lämna klagomålet utan åtgärd. Överklagandet ska därför avslås. Vad Thomas Hamblin har anfört föranleder ingen annan bedömning. Detta beslut har fattats i samråd med enheten för miljöskydd på Länsstyrelsen. HUR MAN ÖVERKLAGAR Detta beslut kan överklagas till miljödomstolen enligt bilaga. Björn Lundin Johanna Alterman Länsassessor Länsassessor Kopia till: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun Idrottsförvaltningen i Stockholms kommun Akten Pärmen