Tillbaka
Fulltext: Kammarrätt, 2013-6315
Skriv ut

Kammarrätt, 2013-6315

KAMMARRÄTTEN I DOM Mål nr 6315-13 GÖTEBORG 2014-01-28 Avdelning 1 Göteborg KLAGANDE Individ- och familjeomsorgen i Munkedals kommun 455 80 Munkedal MOTPART [Mannen, född 1996] God man: [mannens gode man, adress] ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 14 oktober 2013 i mål nr 8101-13, se bilaga A SAKEN Ekonomiskt bistånd __________________________ KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer Individ- och familjeomsorgen i Munkedals kommuns beslut. __________________________ YRKANDEN M.M. Individ- och familjeomsorgen i Munkedals kornmun (kommunen) yrkar att förvaltningsrättens dom ska upphävas och att kommunens beslut ska fastställas. Kommunen anför bl.a. följande. [Mannen] är tillförsäkrad en skälig levnadsnivå genom det som PUT-boendet erbjuder honom samt det studiestöd han får. Dessa pengar kan han fritt förfoga över. PUT-boendet erbjuder en fullgod kost avseende protein även utan halalkött. Att han inte beviljas extra bistånd för inköp av halalkött hindrar honom inte från att fritt utöva sin religion. Begreppet skälig levnadsnivå kan inte fastställas eftersom det inte finns definierat i lagtext eller förarbeten. I många situationer skulle det kunna bli aktuellt med extra bistånd utifrån olika typer av religionsutövande, men också utifrån andra gruppers behov. Det skulle också kunna bli svårigheter med att bedöma vad som är skäligt utifrån olika religioner och behov. Detta skulle kunna leda till svårigheter med att hantera riksnormen. Extra bistånd skulle vidare kunna strida mot 2 kap. 2 § kommunallagen (1991:900). [Mannen] har förelagts att yttra sig men har inte hörts av. SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten anser att det i begreppet skälig levnadsnivå ingår att den enskilde får så mycket mat att han blir mätt och att maten tillgodoser hans eller hennes näringsbehov. Att äta kött är emellertid inte en förutsättning för att en person ska få i sig alla de näringsämnen som behövs. Annat har inte kommit fram än att PUT-boendet erbjuder fullgoda vegetariska proteinkällor. Kammarrätten anser därför att [mannen] uppnår skälig levnadsnivå genom den kost som tillhandahålls på PUT-boendet. Kommunens överklagande ska därmed bifallas. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1). Berit Nilsson Mikael Ocklind Alexander Warnolf referent [Föredraganden] - - - FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I GÖTEBORG 2013-10-14 8101-13 Avdelning 2 Göteborg Enhet 2:5 KLAGANDE [Mannen, född 1996, adress] God man: [mannens gode man, adress] MOTPART Nämnden för individ- och familjeomsorg i Munkedals kommun 455 80 Munkedal ÖVERKLAGAT BESLUT Nämnden för individ- och familjeomsorgs beslut den 2 juli 2013 SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL _______________________ DOMSLUT Förvaltningsrätten bifaller överklagandet på så vis att [mannen] förklaras ha rätt till kompletterande ekonomiskt bistånd för inköp av halalkött från och med juni 2013, och så länge sådant kött inte erbjuds honom vid aktuellt PUT-boende. Det överlämnas åt socialnämnden att beräkna storleken på biståndet med hänsyn till vad som uttalas i domskälen. _______________________ BAKGRUND [Mannen] ansökte i juni 2013 om matbidrag om 700 kr i månaden för att kunna köpa halalkött Han anförde i huvudsak följande: Han är muslim och har lovat sin mamma att aldrig äta något annat än halalkött. Han har istället för kött fått vegetarisk mat på sitt boende, men problemet är denna mat inte ger honom tillräckligt med protein då han tävlingsbrottas. Vid denna typ av träning krävs kött som proteinkälla för att bygga upp bland annat muskler och styrka. Det är inte rimligt att han ska använda sitt studiebidrag för att köpa kött, vilket han gör i dag. Nämnden för individ- och familjeomsorg (nämnden) avslog ansökan med i huvudsak följande motivering. [Mannen] bor på ett PUT-boende där han får fullgod kost som en del av boendet. Han erhåller utöver kost och logi fickpengar om 1 905 kr i månaden. Behovet anses därmed vara tillgodosett och han är tillförsäkrad en skälig levnadsnivå. YRKANDEN M.M. [Mannen] yrkar i första hand att boendet ska tillhandahålla halalkött, då det råder religionsfrihet i Sverige. Om detta av någon anledning inte är möjligt ska han ges ersättning för att köpa kött. Han anför i huvudsak följande. Det är inte säkerställt att den mat han får är fullgod ur ett proteinhänseende. Han är inte och har aldrig varit vegetarian. Eftersom religionen kräver att han äter halalkött och boendet inte erbjuder det har han varit tvungen att bli vegetarian tills han klarar ett eget boende och kan bestämma själv. När det gäller studiestödet på 1 905 kr är det inte fickpengar. Eftersom han inte har några föräldrar som kan köpa det han behöver måste studiestödet räcka till kläder, skor, hygienartiklar och fickpengar. Helst ska pengarna också räcka till ett litet sparande. Då han i dag köper kött för en del av studiestödet måste han avstå från en del andra saker. Nämnden anser att överklagandet ska avslås. DOMSKÄL - Tillämpliga bestämmelser Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd} och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå (4 kap. 1 § första och tredje stycket SoL). Av 4 kap. 3 § SoL framgår att försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för bl.a. livsmedel. Skäliga kostnader ska i enlighet med vad regeringen närmare föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm) på grundval av officiella prisundersökningar rörande olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, ska socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. - Förvaltningsrättens bedömning Frågan i målet är om [mannen] tillförsäkras en skälig levnadsnivå då han inte erbjuds halalkött på sitt boende och inte heller får något bidrag för att inhandla detta. Vad som ska anses som skälig levnadsnivå är inte definierat vare sig i lagtexten eller i förarbetena. Bedömningen måste ske individuellt och får anpassas efter tiden och under vilka förhållanden den hjälpsökande lever. Det framgår av socialtjänstlagens bestämmelser att det kan finnas särskilda skäl att bevilja en högre livsmedelskostnad än riksnormen i vissa situationer. Enligt förvaltningsrätten är rättigheten att fritt kunna utöva sin religion en sådan situation. Det är därför inte tillräckligt att [mannen] erbjuds vegetarisk mat på boendet. Det är inte heller rimligt att kräva att han ska ta av sitt studiestöd för att köpa halalkött. Att kunna utöva sin religion är en grundlagskyddad rätt. [Mannen] bör därmed ha rätt till kompletterande bistånd till inköp av halalkött om sådant kött inte erbjuds honom vid PUT-boendet. Vad gäller storleken på det kompletterande biståndet bör det i första hand vara nämnden som utreder och beräknar det, det vill säga vad kostnaden för halalkött för en person i [mannens] ålder kan beräknas till för att en fullvärdig kost ska erhållas. Vid beräkningen ska utgångspunkten således vara att [mannen] ska bli tillförsäkrad en fullvärdig kost där kött, närmare bestämt halalkött, ingår som en proteinkälla. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1(DV 3109/1 B) Anna Fredricson Svensson Rådman I avgörandet har deltagit även [tre nämndemän]. Föredragande i målet har varit förvaltningsrättsnotarien [föredraganden].