Tillbaka
Fulltext: Förvaltningsrätt, 2016-15629
Skriv ut

Förvaltningsrätt, 2016-15629

FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2017-01-04 15629-16 Avdelning 31 Stockholm KLAGANDE [Kvinnan, född 1971, adress] MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut 2016-06-13, se bilaga 1 SAKEN Behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården ______________________________ FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Förvaltningsrätten avslår överklagandet. ______________________________ YRKANDEN M.M. [Kvinnan] yrkar att hon ska beviljas provtjänstgöring och anför bl.a. följande. Hon har arbetat inom specialiten kardiologi under handledning av [läkaren] från 1995 till 1997. Efter 1997 har hon deltagit i flera kurser och klarat upprepade recertifieringar i kardiologi. Sedan år 1995 till år 2011 har hon arbetat som kardiolog och sedan 2011 har hon varit Head of Department of Internal Medicine. Hon bifogar fem intyg. Socialstyrelsen vidhåller sitt beslut och anför bl.a. följande. I handlingarna i ärendet anges att [kvinnan] har genomgått en tre månader lång vidareutbildning i kardiologi och att hon har ett certifikat om specialistbehörighet. Hon uppfyller därmed inte kravet på att ha en minst treårig specialistutbildning. Att hon därefter har arbetat som läkare under lång tid och avlagt doktorsexamen i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet föranleder inte någon annan bedömning. SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET Socialstyrelsen ansvarar för att svensk legitimation som läkare endast beviljas den som uppfyller kraven på medicinsk kompetens och lämplighet för läkaryrket. När det gäller läkare med utbildning från ett land utanför EU, har Socialstyrelsen olika möjligheter att utreda sökandens kompetens och lämplighet, bl.a. genom medicinskt kunskapsprov och provtjänstgöring. Socialstyrelsen anser att [kvinnan] inte uppfyller kraven för att ta genomföra provtjänstgöring då hon inte har en minst treårig specialistutbildning. Förvaltningsrätten finner, efter genomgång av handlingarna i målet, inte anledning att göra någon annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga 2 (DV3109/1A). Charlotte Hedberg Rådman [Föredraganden] har föredragit målet. - - - SOCIALSTYRELSEN BESLUT Dnr 7.1.3-18166/2015 Avdelningen för regler och behörighet 2016-06-13 [Utredaren] [Kvinnan, adress] Vi har granskat din utländska utbildning BESLUT Socialstyrelsen bifaller din ansökan. Det innebär att din utbildning är jämförbar med den svenska utbildningen och du kan gå vidare på vägen mot legitimation som läkare. ANSÖKAN Du ansöker om granskning av din utländska utbildning för att kunna få legitimation som läkare. Enligt ansökan som kom in den 6 juli 2015 har du gått en sexårig utbildning till läkare vid St. Petersburg State LP. Pavlov Medical University i Ryssland. Utbildningen avslutades 1994. BEDÖMNING Kraven för att du ska kunna fä en svensk legitimation är att: • du har lärt dig svenska eller har motvarande kunskaper i danska eller norska • dina kunskaper och färdigheter motsvarar vad som krävs för att få legitimation för yrket • du har kunskap om vilka lagar och regler som gäller. Det står i 6 kap. 1 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369). Som ett första steg behöver vi granska din utländska utbildning. Då tittar vi på om din avslutade utbildning är jämförbar med den svenska utbildningens nivå, längd och innehåll. Socialstyrelsen bedömer att din utbildning uppfyller detta krav. Vi bifaller därför din ansökan om granskning av utländsk utbildning. SÅ HÄR GÅR DU VIDARE Nu när din utländska utbildning är godkänd kan du fortsätta på vägen mot legitimation via Socialstyrelsen. Det finns också andra sätt att uppfylla kraven för att ansöka om legitimation. Se www.socialstyrelsen.se förmer information. - Börja med att lära dig svenska För att kunna gå vidare måste du ha ett godkänt betyg eller resultat i något av följande: • svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 vid Komvux (gymnasial vuxenutbildning) • svenska på nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) • kurs eller prov i svenska som ger behörighet till högskolestudier. När du har lärt dig svenska och skickat in intyg om dina språkkunskaper till oss ska du göra kunskapsprov. - Gör kunskapsprov Du anger att du har utländsk specialistkompetens men du har inte visat att din utländska specialistutbildning och din erfarenhet uppfyller kraven för att få göra provtjänstgöring. Kravet är att du ska ha minst fem års sammanhängande klinisk erfarenhet under handledning i en specialitet. De fem åren kan vara uppdelade på olika sätt mellan utbildning och arbete men du måste ha en minst treårig klinisk specialistutbildning och ett specialistkompetensbevis. Vi bedömer därför att du måste visa dina medicinska grundkunskaper genom att göra ett kunskapsprov. På kunskapsprovet, som är på svenska, visar du om dina kunskaper motsvarar vad som krävs för en svensk examen. Se www.socialstyrelsen.se för mer information om provet och hur du anmäler dig. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga. Bilaga: Överklagandehänvisning Beslut i detta ärende har fattats av [utredaren] För Socialstyrelsen [Utredaren]