Tillbaka
Fulltext: Förvaltningsrätt, 2005-18954
Skriv ut

Förvaltningsrätt, 2005-18954

LÄNSRÄTTEN I DOM STOCKHOLMS LÄN Rotel 553 2005-11-30 Mål nr 18954-05 Stockholm KLAGANDE Bakverks- och Matvaruspecialiteter Alimenta AB, 556110-1550 c/o [adressat] Sjödalsvägen 52 141 46 HUDDINGE MOTPART Miljönämnden i Huddinge kommun 141 85 HUDDINGE ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens i Stockholms län beslut den 4 juli 2005, diarienummer 2811-04-48568, se bilaga 1 SAKEN Tillstånd enligt livsmedelslagen (1971:511) BAKGRUND Miljönämnden i Huddinge kommun beslutade den 10 juni 2005 att inte bevilja en ansökan från Bakverks- och Matvaruspecialiteter Alimenta AB (bolaget) om att få bedriva självtag av konditori- varor, i form av tårtor i kyldiskar som skulle placeras på olika konditorier i Stockholm. Som skäl för beslutet anförde miljönämnden i huvudsak följande. Med hänsyn till de hygieniska riskerna anses tårtor vara känsliga produkter. Dessutom kan hanteringen av livsmedlet innebära risk för kontaminering, eftersom självbetjäningsdisken måste vara under ständig uppsikt av speciellt ansvarig personal. Sedan bolaget överklagat beslutet avslog länsstyrelsen den 4 juli 2005 överklagandet, se bilaga 1. YRKANDE M.M. Bolaget har överklagat länsstyrelsens beslut och får anses yrka att länsrätten ändrar beslutet så att bolaget medges sökt tillstånd. Till stöd för sin talan anför bolaget i huvudsak följande. Idag finns över hela landet kaféer och konditorier där tårtor, bakelser och andra konditorivaror är upplagda på tallrik och står i kylda diskar på glashyllor med ett litet glasskydd (typ hostskydd), och där expediten finns bakom disken. Detta system är godkänt av miljöförvaltningen. Enligt bolagets koncept står bakelser också på en plastbricka med kant (fat) i kyl med glasdörrar. Skillnaden är att expediten står utanför disken tillsammans med kunden, för att övervaka och snabbt vara kunden behjälplig. På en traditionell konditori- servering äter kunden bakelsen i serveringen, medan man på bolagets konditorier tar med sig bakelsen hem. Kontaminerings- risken är inte större om kunden tar hem bakelsen i en plast- förpackning, där kunden satt dit locket själv, än om han tar bakelsen på ett fat och äter i serveringen. DOMSKÄL Tillämpliga bestämmelser Av 8 § livsmedelslagen (1971:511) framgår att vid hantering av livsmedel skall sådana försiktighetsmått iakttagas och i övrigt förfaras så, att fara ej uppkommer för att livsmedlet förorenas eller blir otjänligt till människoföda. Enligt 13 § livsmedelsverkets föreskrifter om hantering av livsmedel (SLVFS 1996:5) får i kundutrymme i livsmedelsbutik oförpackade livsmedel inte saluhållas genom självbetjäning utom i följande fall: 1. Om det är fråga om a) frukt, färska bär och grönsaker, torkade vegetabilier, rotfrukter, potatis, svamp och ägg, b) matbröd med hård skorpa och konfektyrer, om saluhållandet sker från behållare eller annan anordning varifrån varorna skall tas med tång, skopa eller annat redskap och om salu- hållandet sker på sådant sätt att varorna inte påverkas menligt. 2. Om saluhållande genom självbetjäning i annat fall medgivits av tillsynsmyndigheten. Utredningen i målet Enligt ansökan skall konditoriprodukterna exponeras i höga kyldiskar med monterade glashyllor. Kylarna skall vara höga och smala, så att endast en tårta får plats på djupet. Kunden skall själv plocka ut tårtor och bakelser ur kylen. Bakverken skall stå på brickor, vilka medföljer när kunden placerar varan i en kartong eller blisterförpackning. Påfyllning, rengörning och övervakning skall ske av personal. Länsrättens bedömning Frågan i målet är om bolaget skall få tillstånd att bedriva självtag av konditorivaror. Av 13 § SLVFS 1996:5 framgår att huvudregeln är att oförpackade livsmedel inte får saluhållas genom självbetjäning i kundut- rymme i livsmedelsbutik. Från detta förbud är undantaget frukt, färska bär och grönsaker, torkade vegetabilier, rotfrukter, potatis, svamp och ägg samt, om saluhållandet sker från behåll- are eller annan anordning varifrån varorna skall tas med tång, skopa eller annat redskap och om saluhållandet sker på sådant sätt att varorna inte påverkas menligt, även matbröd med hård skorpa och konfektyrer. För övriga oförpackade livsmedel gäller att saluhållande genom självbetjäning endast får ske om detta har medgivits av tillsynsmyndigheten. Vid hantering av livsmedel skall, enligt 8 § livsmedelslagen, sådana försiktighetsmått iakttas och i övrigt förfaras så, att fara inte uppkommer för att livsmedlet förorenas eller blir otjänligt till människoföda. Länsrätten instämmer i länsstyrelsens bedömning att självbe- tjäning av konditoriprodukter såsom tårtor, med tanke på risken för föroreningar samt tillväxt av skadliga bakterier, inte kan anses lämpligt. Länsstyrelsen har således haft fog för sitt beslut att avslå bolagets ansökan. Överklagandet skall därför avslås. DOMSLUT Länsrätten avslår överklagandet. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (Dv 3109/1a) Dan Johansson ÅG BILAGA 1 LÄNSSTYRELSEN I BESLUT STOCKHOLMS LÄN Beteckning Juridiska enheten 2005-07-04 2811-04-48568 [Handläggare] Alimenta AB Att. [adressat] Sjödalsvägen 52 141 46 HUDDINGE Överklagande av ett vägrat tillstånd att bedriva konditori- verksamhet med självtag av tårtor Beslut Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bakgrund Miljökontoret beslutade den 10 juni 2004, delegationsbeslut dnr 2004-380, att ej bevilja Er ansökan om tillstånd att få bedriva konditoriverksamhet med självtag av konditoriprodukter. Av beslutet framgår i huvudsak följande. Ni har ansökt om till- stånd att bedriva självtag av konditorivaror i form av tårtor som ska förvaras i höga kyldiskar med monterade glashyllor där varje tårta får en egen hylla. Kunden ska själv plocka ut varan och placera den i en kartong eller blisterförpackning. Påfyll- ning, rengöring och övervakning ska ske av personal. Med anled- ning av att tårtor anses vara känsliga produkter finner miljö- kontoret att hanteringen av de aktuella livsmedlen skulle inne- bära en risk för kontaminering om inte självbetjäningsdisken står under ständig uppsikt av speciellt ansvarig personal. Ni har överklagat beslutet och anfört att Ni finner beslutet felaktigt då sådan verksamhet redan bedrivs i Stockholm. Ni har även bifogat ett fotografi som visar sådan verksamhet. Motivering Enligt 8 § livsmedelslagen (1971:511) skall vid hantering av livsmedel sådana försiktighetsmått iakttas och i övrigt för- faras så, att fara ej uppkommer för att livsmedlet förorenas eller blir otjänligt till människoföda. Av 13 § livsmedelsverkets föreskrifter om hantering av livs- medel (SLVFS 1996:5) framgår att oförpackade livsmedel inte får saluhållas genom självbetjäning i kundutrymme i livsmedelsbutik utom i följande fall: 1. Om det är fråga om a) frukt, färska bär och grönsaker, torkade vegetabilier, rotfrukter, potatis, svamp och ägg, b) matbröd med hård skorpa och konfektyrer om saluhållandet sker från behållare eller annan anordning var- ifrån varorna skall tas med tång, skopa eller annat redskap och om saluhållandet sker på sådant sätt att varorna inte påverkas menligt. 2. Om saluhållande genom självbetjäning i annat fall medgivits av tillsynsmyndigheten. Länsstyrelsens bedömning Av livsmedelsverkets föreskrifter framgår vilka livsmedel som utan prövning får saluhållas i kundutrymme i livsmedelsbutik genom självbetjäning. Det gäller t.ex. frukt, grönt och matbröd med hård skorpa och godis. Självbetjäning av andra produkter kan tillåtas efter godkännande av tillsynsmyndighet. I före- varande fall finner Länsstyrelsen i likhet med miljökontoret att hanteringen av konditoriprodukter såsom tårtor inte bedöms lämplig för självbetjäning då risken för föroreningar och tillväxt av skadliga bakterier är uppenbar. På grund av det anförda finner Länsstyrelsen inte skäl att ändra det över- klagade beslutet. Överklagandet skall därför avslås. Hur man överklagar Detta beslut kan överklagas hos Länsrätten i Stockholms län enligt bilaga. I handläggningen av detta ärende har förutom undertecknade länsassessorer deltagit länsveterinär [en länsveterinär]. [Länsassessor 1] [Länsassessor 2] Kopia till: Miljökontoret