FoHM:s allmänna råd om Temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17)

Författningstext
I dessa allmänna råd ges rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3 § och 26 kap.
19 § miljöbalken (1998:808) vad gäller temperatur inomhus.

Dessa allmänna råd gäller för bostadsutrymmen, t.ex. kök, sovrum, vardagsrum och badrum, samt för sådana lokaler för allmänna ändamål där människor vistas mer än tillfälligt, t.ex. klassrum och lekhallar. De allmänna råden gäller inte vid extrema väderförhållanden.

Definitioner
I dessa allmänna råd avses med

operativ temperatur: medelvärdet av lufttemperaturen och medelstrålningstemperaturen från omgivande ytor

strålningstemperaturskillnad: skillnaden mellan två motstående ytors värmestrålning till en viss mätpunkt

termiskt klimat: faktorer som påverkar människans värmeutbyte med omgivningen

verksamhetsutövare: fysisk eller juridisk person som driver en verksamhet Kommentar: t.ex. fastighetsägare

vistelsezon: zon i ett rum avgränsad horisontellt 0,1 och 2,0 meter över golv samt vertikalt 0,6 meter från innervägg och 1,0 meter från yttervägg

Olägenhet för människors hälsa
Vid bedömningen av om det termiska klimatet i ett utrymme innebär olägenhet för människors hälsa enligt 9 kap. 3 § miljöbalken bör riktvärdena i tabell 2 beaktas. Hänsyn bör även tas till
- personer som är något känsligare än normalt på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder,
- hur utrymmet används,
- vistelsezonen, och
- den samlade bedömningen av utrymmets termiska klimat.

Egenkontroll
Verksamhetsutövaren ska enligt 26 kap. 19 § miljöbalken fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenhet för människors hälsa uppstår.

Egenkontrollen bör bland annat inkludera
- funktionskontroll av värmesystemet,
- kontrollmätning av inomhustemperaturen,
- nyttjanderättshavarens upplevelse av inomhusklimatet, och
- rutiner för hantering av klagomål.

Utredning
Standardiserade mätmetoder bör användas.

Undersökningen kan göras i två steg. Om den indikerande mätningen över- respektive underskrider värdena i tabell 1 eller drag kan påvisas, bör en utförlig mätning genomföras i enlighet med tabell 2.

Indikerande mätning
Indikerande mätning bör innehålla kontroll och bedömning av lufttemperatur, luftrörelser och golvtemperatur.

Tabell 1. indikerande värden för fortsatt utredning
1. Lufttemperatur Under 20 °C
2. Lufttemperatur Över 24 °C
Över 26 °C under sommaren
3. Golvtemperatur Under 18 °C

Utförlig mätning
En utförlig mätning bör innefatta de parametrar som redovisas i tabell 2 och som bedöms vara relevanta i det enskilda fallet.

Tabell 2. värden för bedömning av olägenhet för människors hälsa
Riktvärden Rekommenderade värden
1. Operativ temperatur Under 18 °C(1) 20–23 °C(2)
2. Operativ temperatur, varaktigt Över 24 °C(3)
3. Operativ temperatur, kortvarigt Över 26 °C(4)
4. Skillnad i operativ temperatur mätt vertikalt 0,1 och 1,1 m över golv Ej över 3 °C
5. Strålningstemperaturskillnad
Fönster – motsatt vägg Ej över 10 °C
Tak – golv Ej över 5 °C
6. Luftens medelhastighet Ej över 0,15 m/s(5)
7. Yttemperatur, golv Under 16 °C(6) 20–26 °C

(1) För känsliga grupper, 20 °C.
(2) För känsliga grupper, 22–24 °C.
(3) Under sommaren, högst 26 °C.
(4) Under sommaren, högst 28 °C.
(5) Vid inomhustemperatur över 24 °C kan högre lufthastigheter accepteras.
(6) För känsliga grupper, 18 °C.