Förvaltningsrätt, 2010-976

Källa: Förvaltningsrätt Målnr/Dnr: 2010-976 Beslutsdatum: 2010-12-02 Organisationer: Kramfors kommun Ullångers Plåt
En takläggare förpliktades att betala en sanktionsavgift på 50 000 kr då denne hade plockat ner takpannor med mer än en viktprocent asbest utan tillstånd. Takläggaren ville ej betala då det i anbudsinfordran inte framgick att taket kunde innehålla asbest. Enligt Arbetsmiljöverket stod det dock i anbudsinfordran att taket var av eternit och den som var verksam i plåt- och byggbranschen borde ha kunskap om att eternitplattor kunde innehålla asbest.


____________________________________________________________________________________________

Infosoc Rättsdata AB har valt att kommentera nedanstående avgörande genom följande referat.

Vid en inspektion av en enskild firma med verksamhet inom takarbete, konstaterades att rivningsarbete pågick, varvid prov av rivningsmaterial togs. Av analysrapporten framgick att provet som togs vid inspektionen av en nedplockad takpanna innehöll asbestmineralet krysotil med en asbesthalt om 10-15 viktprocent.

Arbetsmiljöverket förelade takläggaren en sanktionsavgift på 50 000 kr.

Arbetsmiljöverket anförde som skäl för beslutet att takläggaren hade rivit asbest med en halt av mer än en viktsprocent på en ekonomibyggnad utan tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Takläggaren hade meddelat Arbetsmiljöverket att han inte ville betala hela sanktionsavgiften eftersom det av anbudsinfordran inte framgick att taket kunde innehålla asbest.

Arbetsmiljöverket ansökte till förvaltningsrätten att takläggaren skulle påföras sanktionsavgiften.

Arbetsmiljöverket anförde bl.a. att i Sverige användes beteckningen eternit på asbestcementplattor, vilka innehöll asbest. Av den aktuella anbudsinfordran framgick att taket var av eternit. Mot bakgrund av detta måste takläggaren ha förstått att taket innehöll asbest eller i vart fall haft anledning att undersöka detta närmare. Arbetsgivaren skulle vid minsta tveksamhet om en byggnad innehöll asbest begära ett klarläggande därom från byggnadens ägare. Sanktionsavgiften skulle betalas även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Det förelåg inte skäl att jämka eller att avstå från att ansöka om att sanktionsavgiften skulle påförs.

Förvaltningsrätten i Härnösand (Ferm Brodén) biföll ansökan och förpliktade takläggaren att betala en sanktionsavgift uppgående till 50 000 kr.

Förvaltningsrätten anförde följande i domskälen:

"I målet får anses vara ostridigt att det aktuella rivningsmaterialet innehöll en halt av asbest som översteg en viktprocent och att tillstånd från Arbetsmiljöverket saknats. Att den som är verksam i plåt- och byggbranschen inte skulle ha kunskap om att eternitplattor kan innehålla asbest håller förvaltningsrätten för osannolikt. [Takläggaren] har brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest varför han ska påföras en sanktionsavgift på 50 000 kr. [Takläggaren] har inte anfört några skäl för jämkning och det har inte framkommit några andra uppgifter i målet som visar att det skulle vara oskäligt att påföra avgiften. Arbetsmiljöverkets ansökan ska därför bifallas."