Tillbaka
Fulltext: Kammarrätt, 2013-3460
Skriv ut

Kammarrätt, 2013-3460

KAMMARRÄTTEN DOM Mål nr 3460-13 I JÖNKÖPING 2014-03-04 Avdelning 1 Jönköping KLAGANDE Kinnarps AB Att: [LB] ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Landstinget i Östergötlands beslut den 25 november 2013, dnr UC 2013-119, LiÖ2013-1139, se bilaga A SAKEN Rätt att ta del av allmän handling _________________________________ KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet. _________________________________ YRKANDEN M.M. Kinnarps AB yrkar att prisbilagan ska lämnas ut och anför bl.a. följande. Presumtionen enligt 31 kap. 16 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, är att alla uppgifter är offentliga. En generell begäran om sekretess eller en begäran som inte är tillräckligt konkret motiverad om sekretess är inte skäl för sekretess. Även om en anbudsgivare har motiverat skadeverkningarna på ett konkret sätt ska en bedömning göras i det enskilda fallet. I detta fall finns inte sådana omständigheter som kan skada Mixa Inredningar AB (Mixa). Det är inte fråga om så detaljerade prisuppgifter eller så pass utförligt förklarad prismekanism att Kinnarps kan dra slutsatser om den bakomliggande prissättningsstrategin. I detta fall handlar det om en tämligen standardiserad prissättning. Det är inte endast ett fåtal leverantörer som deltar i offentliga upphandlingar av möbler. Uppgifter som är direkt kopplade till de krav som ställs upp i förfrågningsunderlaget kan som regel inte hemlighållas. Offentlighetsintresset bör ges företräde i detta fall. Landstinget i Östergötland avstyrker bifall till överklagandet och anför följande. Mixa har begärt sekretess för den prisbilaga som Kinnarps AB efterfrågar. Bilagan innehåller detaljerade uppgifter om priser på olika möbelkategorier ner till enskild produktnivå. Det är enbart ett fatal större leverantörer som deltar i större offentliga upphandlingar av möbler. Det kan antas att Mixa lider skada om deras priser på produktnivå blir offentliga eftersom de produkter som efterfrågas och offereras i den här typen av upphandlingar i många avseenden är utbytbara. Prissättning ner till enskild produktnivå och prissättningsstrategi utgör typiskt sett företagshemligheter. SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Enligt 31 kap. 16 § första stycket OSL gäller, såvitt nu är av intresse, sekretess för uppgift om en enskilds affärs- eller driftsförhållanden, när denne trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Av förarbetena till bestämmelsen framgår bl.a. följande. Anledning att hemlighålla anbudshandlingar kan föreligga när det finns skäl att befara att ett offentliggörande av handlingarna skulle medföra en inte alltför obetydlig skada för vederbörande anbudsgivare. Det bör emellertid för lagrummets tillämpning krävas att det ska föreligga någon speciell omständighet eller särskilda förhållanden som kan åberopas som skäl härför. Något krav på en mera ingående utredning härom bör emellertid inte ställas upp. Om vederbörande myndighet med hänsyn till omständigheterna finner sig böra sätta tilltro till vad anbudsgivare har uppgett om att ett utlämnande av handlingarna kan befaras medföra skada för honom, bör något hinder för anbudshandlingarnas hemlighållande i regel inte anses föreligga. En viss avvägning bör alltid företas med hänsyn till offentlighetsintresset (se prop. 1979/80:2 Del A s. 241 f.). Av rättspraxis framgår att mer allmänt hållna uppgifter om effekterna av ett utlämnande inte utgör tillräcklig grund för sekretess (se t.ex. Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden RÅ 1991 ref. 56 och RÅ 1992 not. 537). När t.ex. prisuppgifter i ett anbud ger uttryck för något om anbudsgivarens affärs- eller driftförhåIIanden kan bedömningen bli en annan (jfr RÅ 2007 not. 154). Mixa har som skäl för sin begäran om sekretess anfört bl.a. följande. Konkurrenterna kan anpassa sina priser och erbjudanden om de får tillgång till lämnade prisuppgifter och rabatter. De produkter som efterfrågas och offereras i den här typen av upphandlingar är i många avseenden utbytbara. En anbudsgivares konkurrensfördel är kunskapen om andra leverantörer och underleverantörer. Ett röjande av de aktuella prisuppgifterna skulle innebära allvarlig skada för Mixa. Kammarrätten för följande bedömning. De efterfrågade uppgifterna rör Mixas affärs- och driftförhållanden. Det är fråga om prissättning på produktnivå med angivande av underleverantör. Det finns inte anledning att ifrågasätta uppgiften ätt anbudsgivarna i den aktuella upphandlingen agerar under stark inbördes konkurrens på en marknad med ett fåtal aktörer, där uppgifter av här aktuellt slag kan antas ha betydelse för anbudsföretagens verksamhet och för deras anbud vid liknande upphandlingar. Mot denna bakgrund finner kammarrätten, i likhet med Landstinget i Östergötland, skäl att fästa tilltro till vad Mixa anfört om anledningen till att ett utlämnande av de begärda prisuppgifterna kan medföra skada för bolaget. Kammarrätten anser därför ätt det finns särskild anledning till antagande om sådan skada som förutsätts för sekretess. Överklagandet ska därmed avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 2). Håkan Löfgren Anna Flyme Ahlstrand Susanne Monie Magnusson referent - - - LANDSTINGET 2013-11-25 UC 2013-119, LiÖ 2013-1139 I ÖSTERGÖTLAND Upphandlingscentrum BESLUT OM SEKRETESS AV UPPGIFTEN I UPPHANDLING: MILJÖMÖBLER UC 2013-119 BESLUT Ni har begärt att få ut anbud från Mixa ("anbudet") i rubricerad upphandling ("upphandlingen"). Ni har fått ut samtliga uppgifter i anbudet förutom priser i kravspecifikation, sidan 3 i bilaga. "Vårt anbud" rörande Mixas referensobjekt och bilaga till anbud innehållande "Fiktiva uppdrag 1 och 2". Er begäran avseende kvarvarande uppgifter avslås. SKÄL FÖR BESLUTET Leverantören Mixa har begärt sekretess för uppgifterna. Vad gäller priser har Ni fått ut Mixas anbudspris. De priser som framgår av kravspecifikationen är detaljerade priser på olika produktkategorier av miljömöbler. Med miljömöbler avses möbler för olika kontors- och vårdenhetsmiljöer. Möbler är en produkt där leverantörer ofta kan erbjuda liknande produkter. Kunskapen om en annan leverantörs prissättning för olika produktkategorier är därmed en avgörande konkurrensfördel på så sätt att en annan leverantör kan utnyttja sådan information genom att i kommande upphandlingar lägga sig nära i pris eller anpassa prissättningen på olika produktkategorier. Konkurrensen riskerar på så sätt att snedvridas. De leverantörer som deltar i offentliga upphandlingar av möbler är också begränsade till antal, vilket gör prisinformation kring annans leverantörs prissättning, ner på enskild produktnivå än mer kritisk ur konkurrenshänseende. På sidan 3 i bilaga "Vårt anbud" från Mixa så beskrivs Mixas specifika arbetsmetoder, kundprojekt och Organisation. Sådan information är typiskt sätt att betrakta som affärshemligheter. På samma sätt kan Mixas beskrivning av fiktiva uppdrag i bilaga till anbud betraktas som affärshemligheter på så sätt att däri beskrivs Mixas specifika arbetsmetoder, organisation och färdiga förslag till inredningslösningar. Enligt Mixa innehåller beskrivningen av fiktiva uppdrag även information om deras affärsidé. Mot ovanstående bakgrund kan det antas att Mixa lider skada om begärda uppgifter offentliggörs. Beslutet har fattats med stöd av 31 kap 16 § 1 st. offentlighets- och sekretesslag (2009:400). BESVÄRSHÄNVISNING - OM NI VILL KLAGA PÅ BESLUTET Se bilaga. Med vänliga hälsningar Susan Ols Landstingsjurist, Ledningsstaben