Kammarrätt, 2015-7787

KAMMARRÄTTEN DOM Mål nr 7787-15 I STOCKHOLM 2016-01-18 Avdelning 02 Stockholm KLAGANDE [Mannen, adress] ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Botkyrka kommuns beslut den 25 september 2015 i ärende nr KS/2015:661, se bilaga A SAKEN Rätt att ta del av allmän handling _______________________ KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet. _______________________ YRKANDEN M.M. [Mannen] yrkar i första hand att tävlingsbidragen ska lämnas ut i sin helhet. I andra hand yrkar han att endast de uppgifter som enligt en objektiv och saklig sekretessprövning inte kan lämnas ut ska undanhållas. Till stöd för sin talan anför [mannen] huvudsakligen följande. Botkyrka kommun har inte gjort sakliga och objektivt präglade överväganden. Angivna skäl för sekretess överensstämmer inte med vad som undanhållits. De uppgifter som undanhållits rör inte tomträttsavgäld, hyra eller överlåtelse av bolag. Vissa delar rör inte heller ekonomiska förhållanden och det är orimligt att ett röjande skulle kunna medföra ekonomisk skada för kommunen. Kommunen har undanhållit uppgifter för vilka det torde finnas ett stort allmänintresse. Vid tidigare exploateringsprocess avseende samma område anlitades oberoende värderingsmän för att värdera marken inför övertagandet. Det är inte orimligt att oberoende värderingsmän kommer att anlitas även här, varför det är svårt att motivera sekretess med hänvisning till ekonomisk skada. Kommunen har även på olika sätt redan gjort vissa av tävlingsbidragen tillgängliga i sin helhet. Att så har skett medan andra bidrag gjorts tillgängliga i maskerad form undergräver förtroendet för kommunen som samarbetspartner och dess förmåga att behandla alla externa aktörer likvärdigt. Mot den bakgrunden borde kommunen göra samtliga tävlingsbidrag tillgängliga i sin helhet. SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE [Mannen] har gjort gällande att kommunen på olika sätt redan gjort vissa av tävlingsbidragen tillgängliga i sin helhet. Vad som framkommit i målet ger dock inte stöd för att kommunen i andra sammanhang offentliggjort uppgifterna i vidare mån än vad som gjorts genom det överklagade beslutet. Något skäl att ändra kommunens beslut finns därför inte med anledning av den argumentation som förts i denna del. Av 19 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, framgår att sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende om förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan nyttighet, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs. Skada kan anses uppkomma för det allmänna om myndighetens ställning i förhandlingar på grundval av anbudet kan försvagas eller om kommande anbudsförfarande kan påverkas negativt av att uppgifterna lämnas ut (jfr prop. 1993/94:188 s. 90, RÅ 1988 not. 236, RÅ 1992 not. 51 och RÅ 1993 not. 36). Det ankommer på myndigheten att precisera de skadeverkningar som ett offentliggörande kan medföra för det allmänna. Allmänt hållna uppgifter om risk för skada har inte ansetts utgöra tillräcklig grund för sekretess enligt bestämmelsen (jfr RÅ 1991 ref. 56 och RÅ 1999 not. 53). De handlingar som begäran avser är tävlingsbidrag som lämnats in i en idé- och markanvisningstävling som kommunen bjudit in till. Kommunen har uppgett att en del av tävlingsförfarandet innefattar förhandling av villkoren i det kommande markanvisningsavtalet och att ett utlämnade skulle försämra kommunens förhandlingsläge. Kammarrätten anser att kommunen i tillräcklig mån har preciserat de skadeverkningar som ett utlämnande kan få och att det kan antas att kommunen lider skada vid kommande förhandlingar om uppgifterna lämnas ut. Sekretess gäller därför för uppgifterna enligt 19 kap. 3 § OSL. Mot denna bakgrund kan tävlingsbidragen inte lämnas ut i vidare mån än vad som gjorts genom det överklagade beslutet. Överklagandet ska därför avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 2). Eva Östman Johansson Anette Briheim Fällman Erla Björg Thorisdottir kammarrättsråd kammarrättsråd tf assessor ordförande referent - - - BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KS/2015:661 Kommunledningsförvaltningen 2015-09-25 [Referensen] MOTTAGARE [Mannen] Begäran om utlämnande av tävlingsbidrag till markanvisningstävling BESLUT Din begäran om utlämnade av samtliga tävlingsbidrag i idé- och markanvisningstävlingen för Hågelby, i sin helhet, avslås. SAKEN Du har den 22 september 2015 begärt att i första hand få ut samtliga elva tävlingsbidrag i idé- och markanvisningstävlingen för Hågelby, i sin helhet. I andra hand har du begärt att få ta del av bidragen med de uppgifter som kommunen anser omfattas av sekretess, maskerade. Kommunen har bjudit in till en idé- och markanvisningstävling för Hågelby. Av inbjudan till tävlingen framgår att syftet är att fa in förslag på kreativa lösningar för att utveckla Hågelby som ett attraktivt besöksmål, där utformning och materialval skapar förutsättningar för ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart byggande. Tävlingsområdet är indelat i två områden där anbudsgivarna har haft möjlighet att lämna anbud på område A och eller hela eller delar av område B. Avsikten är att driften av markområde A antingen ska överlåtas genom hyresavtal eller genom förvärv av aktierna i Hågelbyparken AB och att område B ska upplåtas med tomträtt. Vidare framgår det att kommunen som ett led i tävlingsförfarandet kommer att förhandla om villkoren i ramavtalet/markanvisningsavtalet innan beslut om vinnare. Kommunen har också i inbjudan angett att inlämnade förslag ska vara konfidentiella tills tävlingen har avgjorts. SKÄL FÖR BESLUT Av 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen följer att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Enligt 19 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för uppgift som hänför sig till ärende om förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan nyttighet, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs. En del i tävlingsförfarandet, dvs innan vinnare utses, innefattar förhandling av villkoren i ramavtalet/markanvisningsavtalet. Villkor som kan komma att förhandlas innefattar bl.a. tomträttsavgäld, hyra och överlåtelse av bolag. Ett utlämnande av bidragen i sin helhet kan avslöja förutsättningar för de olika tävlanden att konkurrera med varandra i tävlingen samt om vilka delområden det råder störst konkurrens. Kommunens förhandlingsläge avseende villkor i ramavtalet/markanvisningsavtalet skulle försämras om den typen av information kommer till tävlandens kännedom. Detta kan medföra en inte obetydlig skada för kommunen. Genom deltagande i tävlingen har anbudsgivarna accepterat de av kommunen uppställda villkoren för genomförande av tävlingen. Kommunen har i villkoren angett att inlämnade förslag är konfidentiella till dess tävlingen avgjorts. Mot bakgrund av det ovan sagda kan kommunen inte lämna ut tävlingsbidragen i sin helhet. Kommunen har dock gjort en sekretessprövning enligt ovan angivna bestämmelse och idag lämnat ut handlingarna med de sekretessbelagda delarna maskerade. ÖVERKLAGANDEHÄNVISNING Om du vill överklaga beslutet kan du göra det till Kammarrätten i Stockholm. Överklagandeskriften skickar du till Botkyrka kommun, 147 85 Tumba. Skriften ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. [Tf. Kanslichefen]