Tillbaka
Hela domen: Kammarrätt, 2008-371
Skriv ut Beställ original-pdf Ladda ner

Kammarrätt, 2008-371

KAMMARRÄTTEN I DOM Mål nr 371-08 GÖTEBORG Avdelning 3 2008-10-09 Göteborg KLAGANDE [Mannen, personnummer (född 1973), adress] MOTPART Stadsdelsnämnden Biskopsgården i Göteborgs stad Box 48063 418 22 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrätten i Göteborgs dom den 14 december 2007 i mål nr 7166-07, se bilaga A SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) [Mannen] yrkar att han ska beviljas bistånd i enlighet med sin ansökan och anför bl.a. följande. Han flydde från Sudan år 1991 och levde därefter i Sverige fram till år 2002. Sedan flyttade han till Kenya och arbetade där. I Kenya träffade han sin nuvarande hustru, som då studerade i Uganda. Han saknade uppehållstillstånd i Kenya och efter det att någon hade anmält att han vistades där illegalt blev han tvungen att lämna landet. Hans hustru stannade kvar i Uganda tillsammans med deras tvåårige son för att slutföra sina studier. All form av planering av familjens framtid och ekonomiska situation omöjliggjordes av att han blev tvungen att lämna Kenya. Han återvände till Sverige i juni 2007. Hans hustru har inte uppehållstillstånd i Sverige, men deras förhoppning är att familjen ska kunna leva tillsammans i Sverige när hon blir klar med sin utbildning. Hennes studier möjliggörs av tillfälliga bidrag från olika biståndsorganisationer och hon saknar andra inkomster. Förutom ett städjobb, som han hade under ett par månader, har han varit utan inkomst en längre tid. Under de perioder då han har varit arbetslös har han övernattat ett flertal nätter vid Uppsökarenheten, som är en kommunal verksamhet som arbetar med hemlösa personer. Vid ett tillfälle ringde personalen där till en socialsekreterare vid stadsdelsnämnden och frågade vilka dokument som krävs för att visa att hans hustru inte kan försörja honom. Svaret blev att det inte spelar någon roll vilka handlingar han lämnar in eftersom det inte går att använda information som kommer från Uganda. Han har kunnat betala hyra för boende fram till den 15 januari och därefter står han helt utan bostad. Han befinner sig i en nödsituation och har ingen möjlighet att klara sin situation. - Han åberopar ett intyg av Tawfiq Muslim Youths Organisation i Kenya och utdrag från hustruns konto i en kenyansk bank. Stadsdelsnämnden anser att kammarrätten ska avslå överklagandet och anför bl.a. följande. [Mannen] kom i kontakt med socialtjänsten i Göteborg den 26 juni 2007. Kontakten skedde genom socialjouren i Linnéstaden där han ansökte om bistånd till boende och uppehälle. Socialjouren gjorde bedömningen att han inte hade tagit tillräckligt ansvar för att planera sin flytt till Göteborg och avslog därför hans ansökan. Därefter fördelade socialjouren hans ärende till stadsdelsnämnden. För augusti 2007 beviljades han ekonomiskt bistånd till boende på hotell och uppehälle. För september 2007 beviljades han ekonomiskt bistånd till högsta godtagbara hyra och uppehälle. Inför ansökan för oktober 2007 uppdagades att han är gift och att hans hustru och barn bor i Uganda. Hustrun studerar till läkare. Informationen föranledde stadsdelsnämnden att den 21 september 2007 avslå hans ansökan. För att han skulle kunna sköta sitt arbete och för att undvika nöd beviljades han senare ekonomiskt bistånd till matpengar och spårvagnskort för tiden den 5 oktober till den 24 oktober 2007. Såvitt framkommit har paret inte några planer på att hustrun ska flytta till Sverige inom den närmsta framtiden. Stadsdelsnämnden har därför varken möjlighet eller skyldighet att utreda hans hustrus förmåga att fullgöra sin underhållsskyldighet gentemot honom. De handlingar som han har åberopat förändrar inte stadsdelsnämndens bedömning. DOMSKÄL Av handlingarna i målet framgår bl.a. följande. I stadsdelsnämndens utredning från den 31 juli 2007 har det antecknats att [mannen] är gift och har ett minderårigt barn i utlandet. Av stadsdelsnämndens journalblad i ärendet framgår att [mannen] har erhållit ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen för vissa perioder efter den 31 juli 2007. [Mannens] biståndsansökan för oktober 2007 kom in till stadsdelsnämnden den 19 september 2007. Två dagar senare beslutade stadsdelsnämnden att avslå denna ansökan på den grunden att hans hustrus ekonomiska situation inte har kunnat utredas. Kammarrätten gör följande bedömning. Äkta makar är försörjningsskyldiga gentemot varandra. Makes ansvar går alltså före den andre makens rätt till bistånd. För att bistånd enligt socialtjänstlagen ska kunna beviljas någon som är gift krävs det därför i princip att han eller hon har visat att den andra maken inte har förmåga att försörja honom eller henne. Stadsdelsnämnden har dock både utrednings- och serviceskyldighet i biståndsärenden. Vad som kan krävas av den bidragssökande maken måste bedömas från fall till fall. Såvitt handlingarna visar har stadsdelsnämnden inför sitt beslut att vägra [mannen] ekonomiskt bistånd för oktober 2007 inte uppmanat honom att ge in den utredning som enligt stadsdelsnämnden kan krävas för att hans hustrus ekonomiska förhållanden ska anses tillräckligt utredda. Han verkar först genom länsrättens dom ha fått någon klarhet i vad som kan krävas av honom när det gäller att prestera utredning beträffande hustruns ekonomi. Det har i vart fall sedan den 31 juli 2007 varit känt för stadsdelsnämnden att [mannen] är gift och har ett minderårigt barn i utlandet. Med hänsyn till stadsdelsnämndens utredningsskyldighet och serviceskyldighet anser kammarrätten att stadsdelsnämnden inte borde ha avslagit [mannens] ansökan för oktober 2007 utan att först ha uppmanat honom att ge in underlag avseende hustruns ekonomi och informerat honom om vilken betydelse underlaget har för bedömningen av hans biståndsbehov. [Mannen] har uppgett att hans hustru saknar andra inkomster än de bidrag som hon ibland får från frivilligorganisationer. Till stöd för sina uppgifter har han till länsrätten gett in ett intyg daterat den 28 september 2004 av Kampala International University i Uganda och till kammarrätten dels ett intyg daterat den 7 januari 2008 av Tawfiq Muslim Youths Organisation, dels två utdrag från hustruns konto i Standard Chartered Bank Kenya Limited från den 2 juli 2007 och den 31 december 2007. Av intyget från Tawfiq Muslim Youths Organisation framgår att organisationen ger [mannens] hustru vissa regelbundna ekonomiska bidrag för att hjälpa henne med universitetets avgifter. Som skäl för dessa bidrag anger organisationen att hon kommer från en fattig familj. De handlingar som [mannen] hat gett in till länsrätten och kammarrätten ger visserligen ingen fullständig bild av hustruns ekonomiska förhållanden. Bördan på en enskild biståndssökande att prestera utredning som avser den andra makens ekonomi får dock inte bli orimlig. Då [mannens] hustru även har parets son boende hos sig är det - mot bakgrund av den övriga utredning som föreligger i målet - enligt kammarrättens mening inte sannolikt att hon har förmåga att förutom sig själv och barnet även försörja sin make i Sverige. Genom det inkomna underlaget får [mannen] därför anses ha visat att hans hustru inte har förmåga att fullgöra sin underhållsskyldighet mot honom. Det framgår att [mannen] under oktober 2007 var i behov av ekonomiskt bistånd för sin försörjning och att hans behov inte kunde tillgodoses på annat sätt. Han har därför rätt till ekonomiskt bistånd för denna period. Stadsdelsnämnden ska närmare beräkna det belopp med vilket ekonomiskt bistånd ska beviljas. DOMSLUT Kammarrätten bifaller överklagandet och förklarar att [mannen] är berättigad till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen för oktober 2007. Kammarrätten överlämnar målet till stadsdelsnämnden för vidare handläggning. HUR MAN ÖVERKLAGAR Formulär 1 (bilaga B) Per Ove Svensson Ewa Hagard Linander Eveline Nilsson referent [Föredraganden] - - - LÄNSRÄTTEN DOM Mål nr I GÖTEBORG 2007-12-14 7166-07 Avdelning 2 Rotel 26 Göteborg KLAGANDE [Mannen] MOTPART Stadsdelsnämnden Biskopsgården i Göteborg Box 48063 418 22 Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT Stadsdelsnämnden Biskopsgården i Göteborgs beslut den 21 september 2007 SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Stadsdelsnämnden har avslagit [mannens] ansökan om bistånd för boendekostnad, resor och uppehälle for oktober månad. Beslutet har motiverats med att han är gift, hans hustru befinner sig i hemlandet och hennes ekonomiska förutsättningar har inte kunnat utredas. Makar har ett gemensamt försörjnings ansvar gentemot varandra och makars försörjningsskyldighet är primär i förhållande till socialtjänstlagen. Några särskilda omständigheter som utgör skäl att bevilja bistånd bedöms inte föreligga. [Mannen] överklagar beslutet och yrkar att han skall beviljas det sökta biståndet. Han anför i huvudsak följande. Hans fru [mannens fru] studerar i Uganda. Uganda räknas enligt Utrikes- departementet som ett mindre utvecklat land med stor fattigdom. Hon har två år kvar att läsa och utöver pengar som hon ibland kan få från biståndsorganisationer har hon ingen inkomst. Eftersom hon samtidigt har deras tvååriga son hos sig, är det omöjligt för henne att försörja honom. I dagsläget har han ingen bostad. Han bodde tidigare hos en bekant, men efter att han nekades försörjningsstöd var det ingen lämplig bostad för honom. Han har blivit beviljad fältplats på Tillfället av Uppsökarenheten, Räddningsmissionen och Stadsmissionen för att inte stå utan tak över huvudet. Det är emellertid ingenting som de kan fortsätta att hjälpa honom med eftersom de bara har tre fältplatser att disponera per natt. Han är inskriven på arbetsförmedlingen och söker aktivt arbete. Nu har han arbete genom två olika städfirmor och han arbetar några timmar per dag. Eftersom det rör sig om ett vikariat kan de inte garantera honom arbete någon längre period och det ar osäkert när vikariaten tar slut. Det är heller ingen heltidstjänst och därför kommer det att bli svårt att klara sig på den lön han får i slutet av månaden. Han kommer ursprungligen från södra Sudan, där det fortfarande är mycket oroligt. Han är svensk medborgare och räknar Sverige som sitt hemland. Han och hans fru hoppas att de skall kunna bo i Sverige som en familj tillsammans med deras son, när hans fru är klar med sin utbildning. Han har blivit beviljad bistånd till mat och månadskort vilket har underlättat for honom när han arbetar. Att stå utan bostad innebär dock att det är svårt att få den struktur i tillvaron som krävs när man arbetar. Han är rädd att han kommer att förlora sitt arbete om han inte kan få någon ordning på sin boendesituation. Det är också en stor oro för honom att inte veta hur länge han får arbeta kvar som städare och därmed inte veta hur länge han har någon inkomst. Stadsdelsnämnden anser att överklagandet skall avslås och har inget att tillägga i sak. DOMSKÄL Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Av förarbetena (prop. 2000/01:80 s. 93 f) till socialtjänstlagen framgår i huvudsak följande. Försörjningsstödet utgör ett yttersta skyddsnät för den som inte själv kan tillgodose sina behov. En förutsättning för rätt till bistånd ar att den enskilde måste utnyttja alla de möjligheter som normalt står honom eller henne till buds. I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:5 s. 18) anges att makars inkomster bör räknas som gemensamma vid prövningen av rätten till ekonomiskt bistånd. Socialnämnden bör endast undantagsvis ge ekonomiskt bistånd enbart till den ena parten, om den som har inkomst inte bidrar till familjens försörjning. Av samma råd (s. 21) framgår följande. För att socialnämnden skall kunna avgöra om en enskild har rätt till ekonomiskt bistånd behövs ett underlag för bedömning och beräkning. Om en enskild trots särskild begäran inte förser nämnden med det underlag som behövs eller motsätter sig att handläggaren tar nödvändiga kontakter, bör nämnden i regel kunna avslå ansökan. Av 6 kap. 1 och 2 §§ äktenskapsbalken följer att makar har underhållsskyldighet gentemot varandra. Länsrätten gör följande bedömning. Äkta makar är underhålls skyldiga gentemot varandra. En äkta makes ansvar går före den andra makens rätt till bistånd (jfr. RÅ 1995 ref. 79). Om den ena maken inte har nog med medel på grund av att den andra maken inte i tillräcklig omfattning bidrar till familjens försörjning, åligger det den behövande maken att vidta sådana åtgärder att den andre maken fullgör sin försörjningsskyldighet. Såvitt framkommit, består äktenskapet mellan [mannen] och hans hustru och de är därmed försörjningsskyldiga gentemot varandra. Av intyg utfärdat den 28 september 2004 av [en person] vid Kampala International University i Uganda framgår att [mannens fru] sedan den 29 oktober 2004 studerar till läkare vid nämnda universitet och att studierna skall pågå i fem år. Av intyget framgår endast att hennes studier är privatfinansierade. Denna uppgift är emellertid inte tillräckligt för att styrka att hans hustru inte kan uppfylla sin försörjningsskyldighet. Den enskilde måste medverka till att nämnden ges möjlighet att genomföra tillförlitlig utredning avseende behovet och beräkningen av försörjningsstöd. Underlåtenhet att på ett godtagbart sätt medverka till utredningen kan medföra att rätten till försörjningsstöd upphör. Länsrätten finner att [mannen] inte har försett stadsdelsnämnden med erforderlig information beträffande sin hustrus ekonomiska situation och han har därmed inte rätt till ekonomiskt bistånd för den aktuella perioden. Det har inte framkommit att en nödsituation har uppstått. Stadsdelsnämnden har således haft fog för beslutet, varför överklagandet skall avslås. DOMSLUT Länsrätten avslår överklagandet. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (Dv 3109/1B) Kristina Aurell