Förordning om behandling av Personuppgifter inom socialtjänsten (2001:637)

Författningstext
Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 § Förordningens räckvidd
Denna förordning reglerar behandlingen av personuppgifter inom socialtjänsten för Statens institutionsstyrelse, kommunala myndigheter, privat verksamhet, Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen enligt lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
[2013:183]

2 § Lagbestämmelser om behandling av personuppgifter
Särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten finns i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, i 12 kap. socialtjänstlagen (2001:453) och i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
[2018:457]

3 § Förordningens innehåll
Förordningen innehåller:
– inledande bestämmelser (1-5 §§),
– bestämmelser om personuppgiftsansvar (6, 11, 17 och 22 §§),
– bestämmelser om för vilka ändamål personuppgifter får behandlas (7, 12, 18 och 23 §§),
– bestämmelser om direktåtkomst (24 §),
– bestämmelser om sökbegrepp och samkörning (9, 10, 10 a, 15, 20, 21 och 25 §§),
– bestämmelser om överföring av personuppgifter till tredjeland (16 §),och
– bestämmelser om bemyndigande och verkställighetsföreskrifter (26 §).
[2018:457]

4 § Upphävd genom 2018:457
5 § Privat verksamhet
I förordningen avses med privat verksamhet yrkesmässig verksamhet som bedrivs av en juridisk eller fysisk person med tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och sådan privat verksamhet inom socialtjänsten som i övrigt bedrivs enligt avtal med kommunen.
[2013:183]

Statens institutionsstyrelse
Personuppgiftsansvar
6 § Personuppgiftsansvar, SiS:s verksamhet
Statens institutionsstyrelse är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter inom socialtjänsten som görs i dess verksamhet.

Ändamålen för behandling av personuppgifter
7 § Tillåten behandling av personuppgifter, SiS:s verksamh
Statens institutionsstyrelse får behandla personuppgifter för
1. platsanvisning och institutionsplaceringar inom styrelsens verksamhetsområde,
2. dokumentation av vård, behandling och behandlingsresultat samt verkställighet,
3. underlag, beslut och övriga åtgärder i ärenden inom verksamhetsområdet, samt
4. uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamheten.
[2009:1141]

8 § Upphävd, 2003:138
Sökbegrepp
9 § Tillåtna sökbegrepp, SiS:s verksamhet
Ett hem som drivs av Statens institutionsstyrelse får i sådan verksamhet som avses i 7 § 1-3 endast använda uppgifter om namn eller uppgifter om person-, samordnings- eller ärendenummer som sökbegrepp vid sökning efter uppgifter eller i samband med sammanställningar.

Samkörning
10 § Förbund mot samkörning, SiS:s verksamhet
Ett hem som drivs av Statens institutionsstyrelse får inte hämta personuppgifter från ett annat hem som drivs av styrelsen för behandling av uppgifter genom samkörning.

10a § Uppgiftslämnande om verkställighet
I fråga om personer som är intagna i särskilt ungdomshem med stöd av lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård ska Statens institutionsstyrelse fortlöpande lämna uppgifter till Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten om dagen för verkställighetens början och slut samt eventuell ändrad sådan slutdag.

I fråga om personer som genomgår sluten ungdomsvård ska Statens institutionsstyrelse lämna uppgift till Polismyndigheten om dagen för verkställighetens början, om den sammanlagda vårdtiden är minst ett år.

Bestämmelser om skyldighet att i andra fall lämna uppgifter till Polismyndigheten finns i 34 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister.
[2014:1293]

Kommunal myndighet
Personuppgiftsansvar
11 § Personuppgiftsansvar, kommunal verksamhet
En kommunal myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter inom socialtjänsten som myndigheten utför.

Om behandlingen görs gemensamt för flera myndigheter inom kommunen är varje myndighet personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs hos den myndigheten.

Ändamålen för behandling av personuppgifter
12 § Tillåten behandling av personuppgifter, kommunal verks
En kommunal myndighet får behandla personuppgifter för
1. handläggning av ärenden om bistånd och annat stöd samt genomförande av beslut om bistånd, stödinsatser, vård och behandling samt annan social service som följer av bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453) och 2 kap. 7 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
2. faderskapsutredningar, utredning om vårdnad av barn, adoptionsärenden samt annan verksamhet inom familjerätten som följer av bestämmelserna i föräldrabalken,
3. handläggning av ärenden och annan verksamhet som följer av bestämmelserna i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
4. handläggning av ärenden om insatser och för särskilda uppgifter som följer av bestämmelserna i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
5. handläggning av ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade,
6. handläggning av ärenden om bistånd som lämnas av socialnämnd enligt lagstiftning om mottagande av asylsökande m.fl.,
7. handläggning av ärenden om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar,
8. handläggning av ärenden och annan verksamhet inom socialtjänsten som utförs vid kommunal invandrarbyrå,
9. handläggning av ärenden som följer av bestämmelserna i lagen(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och körkortsförordningen (1998:980), och
10. tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamheten.

Vid handläggning av ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade och som följer av bestämmelserna i körkortsförordningen får en kommunal myndighet inte behandla andra sådana känsliga personuppgifter som avses i 7 § första stycket 2 lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten än uppgifter som rör hälsa.
[2018:457]

13 § Upphävd, 2003:138
14 § Upphävd, 2003:138
Sökbegrepp
15 § Tillåtna sökbegrepp, kommunal verksamhet
Vid handläggning av ärenden och i verksamhet som avses i 12 § 1-9 får en kommunal myndighet endast använda uppgifter om namn eller uppgifter om person-, samordnings- eller ärendenummer som sökbegrepp vid sökning efter uppgifter eller i samband med sammanställningar.

Överföring av personuppgifter till tredjeland
16 § Uppgifter till tredje land, kommunal verksamhet
En kommunal myndighet får föra över uppgifter till tredjeland i ett ärende om fastställande av faderskap och om internationella adoptioner.
[2018:457]

Privat verksamhet
Personuppgiftsansvar
17 § Personuppgiftsansvar, privat verksamhet
En juridisk eller fysisk person som ansvarar för privat verksamhet är personuppgiftsansvarig för den behandling som görs i dess verksamhet.

Ändamålen för behandling av personuppgifter
18 § Tillåten behandling av personuppgifter, privat verksamh
I privat verksamhet får personuppgifter behandlas för dokumentation av sådan vård, behandling eller omsorg av enskilda som ges inom verksamheten. Personuppgifter får även behandlas för administrationen av verksamheten.

19 § Upphävd, 2003:138
Sökbegrepp
20 § Tillåtna sökbegrepp, privat verksamhet
I privat verksamhet får endast uppgifter om namn eller uppgifter om person-, samordnings- eller ärendenummer användas som sökbegrepp vid sökning efter uppgifter eller i samband med sammanställningar.

Samkörning
21 § Förbud mot samkörning, privat verksamhet
Ett boende, en öppen verksamhet eller en annan enhet i privat verksamhet får inte hämta personuppgifter från annat boende, annan öppen verksamhet eller annan enhet inom privat verksamhet för behandling av uppgifter genom samkörning.

Verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall
Personuppgiftsansvar
22 § Personuppgiftsansvar
Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter inom socialtjänsten som görs i dess verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall.
[2018:1379]

Ändamålen för behandling av personuppgifter
23 § Tillåtna ändamål
Socialstyrelsen får behandla personuppgifter för sådan verksamhet som avses i lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall. Sådana uppgifter får behandlas endast i syfte att ge underlag till förslag om åtgärder som har som mål att förebygga att
1. barn far illa, eller
2. vuxna utsätts för våld eller andra övergrepp av närstående eller tidigare närstående personer.
[2018:1379]

Direktåtkomst
24 § Direktåtkomst
Socialstyrelsen får i verksamhet som avses i lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall inte medge andra myndigheter eller enskilda direktåtkomst till personuppgifter.
[2018:1379]

Sökbegrepp
25 § Sökbegrepp
Socialstyrelsen får i verksamhet som avses i lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall använda de sökbegrepp vid sökning efter uppgifter eller i samband med sammanställningar som behövs för utredningsverksamheten.
[2018:1379]

Verkställighetsföreskrifter
26 § Verkställighetsföreskrifter - Socialstyrelsen
Socialstyrelsen får meddela ytterligare försekrifter om sammanställning av personuppgifter enligt 7 b § lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

Socialstyrelsen skall meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.
[2007:749]

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

2. Hänvisningar i denna förordning till socialtjänstlagen (2001:453) skall till utgången av år 2001 i stället avse motsvarande bestämmelser i socialtjänstlagen (1980:620).

[2005:662]

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.

2. Uppgiftsskyldigheten enligt 10 a § andra stycket skall omfatta även den som vid ikraftträdandet genomgår sluten ungdomsvård, om den sammanlagda vårdtiden är minst ett år.

[2010:42]

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2010.

[2011:1115]

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

[2013:183]

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

[2014:1293]

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

[2018:457]

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.

[2018:1379]

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.