Tillbaka
Hela domen: Kammarrätt, 2014-6374
Skriv ut Beställ original-pdf Ladda ner

Kammarrätt, 2014-6374

KAMMARRÄTTEN DOM Mål nr 6374-14 I STOCKHOLM 2015-02-24 Avdelning 02 Stockholm KLAGANDE Socialnämnden i Stockholms stad Ombud: Bitr stadsadvokaten [nämndens ombud] Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen 105 35 Stockholm MOTPART STHLM Brewing Co. AB, 556872-7506 Ombud: Advokaten [bolagets ombud 1] och jur. kand. [bolagets ombud 2] Bokwall Rislund Advokatbyrå KB Funckens Gränd 1 111 27 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 2 september 2014 i mål nr 18426-14, se bilaga A SAKEN Tillämpning av alkohollagen __________________________ KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet. __________________________ YRKANDEN M.M. Socialnämnden yrkar att Tillståndsenhetens beslut ska fastställas. Nämnden hänvisar till vad som framförts i förvaltningsrätten och tillägger följande. Det är av vikt att kammarrätten ger vägledning i fråga om tillämpningen av 8 kap. 7 § alkohollagen (2010:1622), både vad gäller om det finns ett krav på att de råvaror som ska användas vid produktionen ska uppgå till en viss mängd för att ett tillstånd för provsmakning ska kunna ges, och vad gäller om framställning av jäst är att anse som en sådan produktion av en råvara som omfattas av bestämmelsen. Det är därutöver av vikt att kammarrätten ger vägledning i fråga om vad som ska avses med "den egna gården". STHLM Brewing Co. AB anser att överklagandet ska avslås och hänvisar till vad bolaget framfört i förvaltningsrätten. SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Målet gäller om STHLM Brewing Co. AB kan medges särskilt tillstånd för provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker. En förutsättning för detta är enligt 8 kap. 7 § alkohollagen att drycken tillverkas "från råvaror som produceras på den egna gården". Det har inte ifrågasatts av nämnden att bolaget har en egen produktion av jäst som används vid bolagets öltillverkning. Frågan i målet är om användningen av den egenproducerade jästen uppfyller lagens krav på tillverkning från råvaror som produceras på den egna gården. Kammarrätten konstaterar att vissa centrala begrepp i bestämmelsen, t.ex. "råvaror" och "gård", inte har definierats i lagstiftningen eller förklarats närmare i förarbetena. Det framgår vidare inte om de egenproducerade råvarorna ska uppgå till viss mängd. Det finns enligt kammarrättens mening inte något stöd i bestämmelsens ordalydelse för att kräva att samtliga råvaror eller en viss given andel av råvarorna ska vara egenproducerade. Däremot anser kammarrätten att det är rimligt att kräva att de egenproducerade råvarorna ska ha en betydelse för drycken eller tillverkningsprocessen som inte är oväsentlig. Öl definieras i alkohollagen som "en dryck som framställts genom jäsning med torkat eller rostat malt som huvudsakligt extraktgivande ämne" (1 kap. 8 §). Jäsningsprocessen har således av lagstiftaren ansetts vara av central betydelse vid öltillverkning och jäst måste därmed enligt kammarrättens mening normalt sett anses som en viktig råvara vid tillverkningen. Kammarrätten finner därför att bolagets tillsättande av jäst inte är av oväsentlig betydelse vid dess tillverkning av öl och att jästen i detta sammanhang således ska anses vara en sådan råvara som avses i 8 kap. 7 § alkohollagen. Vad beträffar innebörden av begreppet "gård" anser kammarrätten i likhet med förvaltningsrätten att geografisk belägenhet eller fysisk utformning inte kan ha en avgörande betydelse vid tillämpning av bestämmelsen. Huruvida råvarorna produceras på landsbygden eller i en mer tätbebyggd miljö bör således inte påverka tillståndsgivningen. Avgörande bör i stället vara att tillverkaren har en egen produktion av råvaror som inte är av oväsentlig betydelse för den egna tillverkningen av alkoholdrycker samt att provsmakningen äger rum vid tillverkningsstället. Kammarrätten finner att bolaget uppfyller villkoren i 8 kap. 7 § alkohollagen. Socialnämndens överklagande ska därför avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1). Marie Jönsson Mona Aldestam Magnus Ehn lagman kammarrättsråd adjungerad ledamot ordförande referent [Föredraganden] - - - FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2014-09-02 18426-14 Skatteavdelningen Stockholm Enhet 2 KLAGANDE STHLM Brewing Co. AB, 556872-7506 Ombud: Advokat [bolagets ombud 1] och Jur.kand. [bolagets ombud 2] Advokatfirman Cederquist KB Box 1670 111 96 Stockholm MOTPART Socialnämnden i Stockholms Stad, Tillståndsenheten Ombud: Bitr. stadsadvokat [nämndens ombud] Stockholms stad, Stadsledningskontoret Allmänjuridiska avdelningen 105 35 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialnämndens i Stockholms Stad beslut den 17 juli 2014 SAKEN Tillämpning av alkohollagen (2010:1622) ___________________ FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Med delvis bifall till överklagandet upphäver förvaltningsrätten det överklagade beslutet och förklarar att STHLM Brewing Co. AB inte ska nekas stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning på den grunden att kriterierna i 8 kap. 7 § alkohollagen inte är uppfyllda. Förvaltningsrätten visar i övriga delar målet åter till Socialnämnden i Stockholms Stad för prövning om övriga kriterier för det sökta tillståndet är uppfyllda. ___________________ YRKANDEN M.M. SOCIALNÄMNDEN I STOCKHOLMS STAD (nämnden) beslutade den 17 juli 2014 att avslå STHLM Brewing Co. AB:s (bolaget) ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning enligt 8 kap. 7 § alkohollagen. Som skäl för beslutet angav nämnden i huvudsak följande. Begreppet ”tillverkaren” i andra stycket i 8 kap. 7 § alkohollagen kan inte tolkas som någon annan tillverkare än den som avses i första stycket. Det vill säga en tillverkare som använder sig av råvaror producerade på egna gården. Folkhälsomyndigheten har i ett yttrande uttalat att myndigheten inte finner stöd för att de huvudsakliga ingredienserna måste produceras på gården. Folkhälsomyndigheten fastställer dock inte att inga ingredienser behöver produceras på den egna gården. Bryggeriet är beläget i Stockholms innerstad och har ingen egen produktion av någon råvara som används i produktionen av starköl. BOLAGET yrkar att förvaltningsrätten, med ändring av nämndens beslut, ska bifalla ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning. Till stöd för sin talan anför bolaget bland annat följande. Bolaget är ett ekologiskt mikrobryggeri. För sin produktion köper bolaget in humle och malt medan man själv odlar fram den jäst som används vid ölproduktionen. Jäst är den enda ingrediensen som inte kan avvaras vid ölbryggning och jästen är därför den centrala ingrediensen i öl. Enligt Folkhälsomyndigheten finns det inget stöd för att det måste vara samtliga eller ens de huvudsakliga ingredienserna som ska produceras på den egna gården. Att det finns ett tolkningsutrymme i bestämmelsen visar också den spretiga praxis som finns bland olika kommuner. Bolagets jästförädlingsproduktion för tillverkning av sitt öl, är tillräcklig för att bolaget ska nå upp till kraven som ställs i den aktuella bestämmelsen. Att bolagets tillverkningsställe är beläget i stadsmiljö, och inte på landsbygden, har ingen betydelse för bedömningen. Begreppet ”gård” i den aktuella bestämmelsen tar sikte på det ställe där alkoholdrycken tillverkas, och avsikten är inte att bara ”gårdar” i traditionell bemärkelse ska omfattas av bestämmelsen. NÄMNDEN vidhåller sitt beslut och tillägger bland annat följande. Tillverkning av jäst utgör inte tillräcklig ”produktion av råvaror” enligt 8 kap. 7 § alkohollagen. SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET Av 8 kap. 7 § alkohollagen framgår att den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och som har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att, efter anmälan till kommunen, vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av de egenproducerade dryckerna. Om sådant tillstånd saknas, får tillverkaren erbjuda provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker vid tillverkningsstället efter särskilt tillstånd för provsmakning. - Frågan i målet Frågan i målet är om bolaget kan anses tillverka sin öl från råvaror som produceras på den egna gården och om bolaget därmed har rätt att erbjuda provsmakning vid tillverkningsstället i enlighet med alkohollagen. - Råvaror som används vid tillverkningen? Bolaget har anfört att det i sin produktion köper in humle och malt medan man själv odlar fram den jäst som används vid ölproduktionen. Nämnden har i sitt beslut hänvisat till ett yttrande från Folkhälsomyndigheten till Länsstyrelsen i Skåne, den 17 mars 2014. Folkhälsomyndigheten anför i yttrandet att det inte entydigt av praxis och förarbeten framgår vad som innefattas av rekvisiten råvaror som produceras på den egna gården och uttrycker vidare att det därför inte finns inte stöd för tolkningen att det bör vara de huvudsakliga ingredienserna som ska produceras på den egna gården. Förvaltningsrätten konstaterar att det varken i lagtext eller i förarbeten uttryckts något krav på att de råvaror som ska användas vid produktionen ska uppgå till en viss mängd för att ett tillstånd enligt 8 kap. 7 § alkohollagen ska kunna medges. Syftet med bestämmelsen är att själva tillverkaren av alkoholdrycken ska ges en möjlighet att, vid tillverkningsstället, erbjuda provsmakning. Utanför detta tillämpningsområde faller således eventuellt andra led i produktionskedjan, exempelvis buteljeringen, om dessa sker på annat ställe. Det är därför rimligt, mot bakgrund av detta syfte, att kräva att de råvaror som produceras på det egna stället uppgår till en mängd som i vart fall inte kan anses som obetydlig eller mycket liten. Jäst är en av huvudingredienserna i öl och som bolaget anfört, den ingrediens som ger ett öl dess karaktär och smak. Enligt förvaltningsrättens mening kan tillsättandet av jästen inte betraktas som en obetydlig eller mindre del av bryggprocessen. Förvaltningsrätten finner således att bolagets framställning av jäst är att anse som produktion av en råvara i enlighet med 8 kap. 7 § alkohollagen. - Vad avses med den egna gården? Nämnden har anfört att ett bryggeri i stadsmiljö inte omfattas av begreppet gård och att jästen därmed inte kan anses producerad på den egna gården. Förvaltningsrätten konstaterar att det inte står uttryckligen i vare sig lagtext eller förarbeten vad som avses med gård i 8 kap. 7 § alkohollagen. Enligt allmänt språkbruk innebär ”gård” en byggnad på landsbygden. Förvaltningsrätten anser dock inte att det kan ha varit lagstiftarens intention att det geografiska läget eller den fysiska utformningen av tillverkningsstället ska få avgörande betydelse vid tillämpning av bestämmelsen. Avgörande bör i stället vara produktionen av råvarorna och att provsmakningen sker i anslutning till själva tillverkningsstället. Om det på ett tillverkningsställe sker produktion av råvaror i tillräcklig utsträckning för att 8 kap. 7 § alkohollagen ska bli tillämplig, så ska dessa råvaror anses producerade på den egna gården i enlighet med bestämmelsen, oavsett det geografiska läget på tillverkningsstället eller den fysiska utformningen av denna byggnad. Detta korresponderar även med syftet med lagstiftningen. Regeringen har uttalat att provsmakning skulle kunna vara ett bra sätt för producenter att få sina produkter kända och efterfrågade på Systembolaget. Man konstaterar vidare att vid provsmakning av en dryck ges normalt en mycket liten mängd, oftast motsvarande en matsked eller mindre (prop. 2009/10:125 s.113 f). Mot bakgrund av detta finns det inte heller skäl för att med beaktande av folkhälsan begränsa provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker till gårdar geografiskt placerade på landsbygden. - Förvaltningsrättens bedömning Förvaltningsrätten finner att bolaget tillverkar alkohol från bland annat jäst som ska anses ha producerats på den egna gården. Bolaget har således i enlighet med 8 kap. 7 § alkohollagen rätt att erbjuda provsmakning av den egna tillverkade alkoholen vid tillverkningsstället efter särskilt tillstånd för provsmakning. Ett sådant tillstånd får endast meddelas om övriga kriterier för serveringstillstånd enligt alkohollagen är uppfyllda. Förvaltningsrätten återvisar därför målet till nämnden för prövning om övriga kriterier för serveringstillstånd är uppfyllda. HUR MAN ÖVERKLAGAR Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga (DV 3109/1A). Andreas Hamrén Förvaltningsrättsfiskal [Tre nämndemän] har också deltagit i avgörandet. [Föredraganden] har föredragit målet.