Tillbaka
Hela domen: Kammarrätt, 2018-2016
Skriv ut Beställ original-pdf Ladda ner

Kammarrätt, 2018-2016

KAMMARRÄTTEN DOM Mål nr 2016-18 I JÖNKÖPING 2019-03-21 Avdelning 2:3 Jönköping KLAGANDE [Ställföreträdaren] UPS-Teknik i Väst AB Rattgatan 25 442 40 Kungälv ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Region Jönköpings läns beslut den 14 juni 2018, se bilaga A SAKEN Rätt att ta del av allmän handling __________ KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet. __________ YRKANDEN M.M. [Ställföreträdaren] yrkar att de begärda handlingarna ska lämnas ut. Han anför i huvudsak följande. Inget av de rättsfall som det hänvisas till i beslutet ger något stöd för avslag. De begärda handlingarna avser fakturor eller del av fakturor som inkommit från företaget Coromatic AB under år 2017 rörande UPS reservkraftsystern - service och underhåll avseende sjukhusen Ryhov, Eksjö och Värnamo. Coromatic AB har inte begärt sekretess i samband med offertgivningen. Underrättelse om beslut med tillhörande specifikation av den vinnande varukorgen på detaljnivå med respektive priser har delgivits de i upphandlingen deltagande företagen. Det är inte visat på vilket sätt Coromatic AB skulle kunna lida ekonomisk skada om handlingarna lämnas ut. SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE - Principiella utgångspunkter m.m. Frågan i målet är huruvida sekretess gäller för uppgifter i fakturor i en situation där klaganden förfogar över uppgifter ur ett anbud i en offentlig upphandling som hör samman med fakturorna. Det är här fråga om ett fåtal prisuppgifter som åtminstone delvis framgår av de offentliga uppgifterna. Den aktuella sekretessbestämmelsen i 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, innebär att sekretess kan upprätthållas endast om det kan antas, av särskild anledning, att den enskilde skulle lida skada om uppgifterna röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Beträffande en handling som anger villkoren i ett avtal gäller sekretessen i här aktuella fall dock längst till dess att två år har gått från det att avtalet slöts. Den enskilde är i detta fall ett företag, Coromatic AB. Företaget vann en offentlig upphandling som Region Jönköpings län genomförde år 2017. De offererade tjänsterna omfattade service på och underhåll av regionens systern för reservkraft vid sjukhusen i Jönköping, Eksjö och Värnamo. I målet saknas närmare uppgifter om huruvida Coromatic AB har uttryckt någon konkret uppfattning om behovet av sekretess inom ramen för upphandlingen och för tid därefter. Fakturorna är utfärdade år 2017. Begäran om att få ut fakturorna kom in till regionen under år 2018. I praxis saknas enhetlighet vid skadeprövningen enligt den ifrågavarande bestämmelsen. Domstolarna synes lägga olika vikt vid grundantagandet att prisuppgifter är känsliga inom vissa verksamheter. Det förekommer olika resonemang med inriktning på bl.a. frågan om företagshemligheter. Även beträffande betydelsen av tid som förflyter mellan anbud och skadeprövning finns oklarheter. Kammarrätten gör för sin del följande bedömning i dessa grundläggande frågor. Det står för det första klart att sekretess inte är begränsad till företagshemligheter. Det är också tydligt att prisuppgifter kan vara känsliga i grunden för företag som tillhandahåller komplexa tjänster på en konkurrensutsatt marknad, eftersom själva priset många gånger avslöjar hur ett företag ser på sin marknad och den egna konkurrenskraften m.m. Det torde inte vara någon principiell skillnad mellan stora och små aktörer. Även små detaljer i t.ex. en faktura kan vara avslöjande. Regeln om en begränsning av sekretesstiden till två år, vid förekomsten av en sekretessbelagd handling som anger villkoren i ett avtal, ger uttryck för tanken att behovet av sekretess typiskt sett avtar relativt snabbt i mellanhavanden av här aktuellt slag. Även om en sekretessbelagd handling inte skulle anses ange villkoren i ett avtal och det således skulle gälla en sekretesstid om högst tjugo år kan det, enligt kammarrättens mening, finnas situationer där den tid som förflutit mellan en handlings upprättande och en begäran om att få ut handlingen påverkar bedömningen av risken för skada. Det innebär att tidsfaktorn, i sig, kan leda till ett genombrott av sekretesskyddet i vissa fall. - Bedömningen i det enskilda fallet De aktuella fakturorna innehåller poster som delvis går att härleda till de offentliggjorda uppgifterna rörande Coromatic AB:s anbud i upphandlingen. Det är inte möjligt att dra några säkra slutsatser om kopplingen mellan anbudet och fakturorna i alla delar. Uppgifterna ur anbudet ger exempelvis inte besked om styckepris på insatserna. Fakturorna innehåller vissa detaljer i dessa avseenden. De aktuella fakturorna utgör inte handlingar som anger villkoren i ett avtal. Även om det har gått viss tid sedan fakturorna upprättades utgör tidsfaktorn inte ett tillräckligt argument för slutsatsen att företaget inte skulle lida skada vid ett röjande av uppgifterna. Enligt kammarrättens mening kan det antas att uppgifterna i fakturorna skulle ge besked om Coromatic AB:s affärs- och prisstrategi på ett sådant sätt att ett röjande skulle medföra skada för företaget i den mening som avses i 31 kap. 16 § OSL, låt vara att det här rör sig om mindre kvantiteter både antals- och beloppsmässigt sett till anbudet i stort. Kriterierna för sekretess är uppfyllda. Överklagandet ska därför avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 2). Kammarrättsrådet Bengt Green (ordförande), kammarrättsrådet Roger Gavelin och tf. kammarrättsassessorn Mattias Håkansson (referent, skiljaktig) har deltagit i avgörandet. [Föredragande juristen] _____ Mattias Håkanssons skiljaktiga mening Enligt 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, gäller, såvitt nu är av intresse, sekretess för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, när denne trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Sekretessen enligt nämnda bestämmelse gäller med ett s.k. rakt skaderekvisit, vilket innebär en presumtion för offentlighet. Dessutom ska det av särskild anledning kunna antas att den enskilde lider skada för att sekretess ska gälla. I förarbetena till motsvarande bestämmelse i den tidigare gällande sekretesslagen (1980:100), prop. 1979/80:2 del A s. 240 ff, anges att det finns situationer där röjandet av en uppgift som hänför sig till en affärstransaktion mellan en myndighet och en privat företagare inte i något hänseende är menligt för det allmänna, men däremot allvarligt skadar den enskilde. Det enskilda företagets behov av sekretess måste dock ställas mot allmänhetens intresse av insyn i myndigheternas ekonomiska verksamhet. Utformningen av det skaderekvisit som numera har överförts till 31 kap. 16 § OSL sammanfattas därefter på följande sätt. Anledning att hemlighålla anbudshandlingar som avses i lagrummet kan sägas föreligga, när det finns anledning att befara att ett offentliggörande av handlingarna skulle kunna medföra en inte alltför obetydlig skada för vederbörande verk eller anbudsgivare. Det bör emellertid för lagrummets tillämpning krävas att det skall föreligga någon speciell omständighet eller särskilda förhållanden som kan åberopas som skäl härför. Något krav på en mera ingående utredning härom bör emellertid inte ställas upp. Om vederbörande myndighet med hänsyn till omständigheterna finner sannolikt att handlingarnas offentliggörande skulle medföra skada för verket ifråga eller myndigheten finner sig böra sätta tilltro till vad anbudsgivare har uppgett om att handlingarnas offentliggörande kan befaras medföra skada för honom, bör hinder för anbudshandlingarnas hemlighållande i regel inte anses föreligga. En viss avvägning bör alltid företas med hänsyn till offentlighetsintresset. En begäran om konfidentiell behandling, som framställs av en anbudsgivare men som inte närmare motiveras och inte heller har karaktären av ett anbudsvillkor, bör i regel inte föranleda beslut om handlingarnas hemlighållande. I målet är fråga om ett fåtal fakturor, en kreditnota och en påminnelse som Coromatic AB har skickat till regionen under år 2017. Handlingarna innehåller ett fåtal prisuppgifter för varor och tjänster som Coromatic AB har fakturerat regionen för. Enbart det förhållandet att handlingarna innehåller prisuppgifter är i aktuellt fall i sig inte en särskild anledning att anta att Coromatic AB lider skada om uppgifterna röjs. Såvitt framgår har Coromatic AB inte begärt att uppgifterna i handlingarna ska hemlighållas. Av den prislista som [ställföreträdaren] har gett in i målet framgår dessutom flera av de aktuella prisuppgifterna. Vid angivna förhållanden finns det inte särskild anledning att anta att Coromatic AB eller någon annan enskild lider skada om uppgifterna röjs. Det har inte heller framkommit att uppgifterna är sekretessbelagda på någon annan grund. Begärda handlingar ska därför, enligt min mening, lämnas ut till [ställföreträdaren]. - - - Region RJL 2018/1603 Jönköpings län 2018-06-14 Regionledningskontoret Kansliavdelningen [Ställföreträdaren] UPS-teknik i Väst AB Rattgatan 25 442 40 Kungälv Begäran att få ta del av allmän handling Du har, i egenskap av företrädare för UPS-teknik i Väst AB, begärt att få ut samtliga fakturor som inkommit från företaget Coromatic AB under år 2017 rörande UPS reservkraftsystem - service och underhåll. Totalt rör det sig om åtminstone 4 fakturor. __________ BESLUT Din begäran att ta del av allmän handling avslås med hänvisning till 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL __________ MOTIVERING Enligt 31 kap. 16 § OSL gäller sekretess för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne i annat fall än som avses i 1 § första stycket, 2-4 och 12 §§ har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Sekretessbestämmelsen har ett rakt skaderekvisit vilket innebär en presumtion för offentlighet. Sekretess gäller vidare enbart i de fall det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Med skada avses ekonomisk skada. De efterfrågade handlingarna utgörs av fakturor innehållande prisuppgifter och fakturerade belopp avseende utförda tjänster m.m., uppgifter som typiskt anses som affärs- eller driftförhållanden.